Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên Công ty …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ: …………………………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐT: ………….. Fax: ……………

----------***---------

Ngày ....... tháng ....... năm .......

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Căn cứ theo hợp đồng số ………………………… ký ngày............tháng...........năm ........... giữa hai
bên:
Bên A: (Sử dụng dịch vụ)
Tên: ................................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................
Đại diện: .................................................................................. Chức vụ:.......................................
Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ)
Tên: ................................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................
Đại diện: .................................................................................. Chức vụ:.......................................
Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số........................... do Công ty.................................xuất
với nội dung:
Tên hàng hóa: Hợp đồng............................................................................
Thành tiển:..................................................................................................
Cộng tiền hàng:..........................................................................................
Thuế suất GTGT: ..................... % Tiền thuế GTGT:.................................
Tổng cộng tiền thanh toán:.........................................................................
Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................
Được điều chỉnh với nội dung như sau:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........
Tên Công ty ………………………… CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: ………………………… Độc lập Tự do Hạnh phúc
ĐT: ………….. Fax: …………… ----------***---------
Ngày ....... tháng ....... năm .......
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN
Căn c theo hợp đồng số ………………………… ký ngày............tháng...........năm ........... giữa hai
bên:
Bên A: (Sử dụng dịch vụ)
Tên: ................................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................
Đại diện: ..................................................................................Chức vụ:.......................................
Bên B: (Bên cung cp dịch vụ)
Tên: ................................................................................................................................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................
Đại diện: ..................................................................................Chức vụ:.......................................
Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số........................... do Công ty.................................xuất
với nội dung:
Tên hàng hóa: Hp đồng............................................................................
Thành tiển:..................................................................................................
Cộng tiền hàng:..........................................................................................
Thuế suất GTGT: .....................% Tiền thuế GTGT:.................................
Tổng cộng tiền thanh toán:.........................................................................
Số tiền viết bằng chữ:.................................................................................
Được điều chỉnh với nội dung như sau:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Biên bản điều chỉnh hóa đơn - Trang 2
Biên bản điều chỉnh hóa đơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản điều chỉnh hóa đơn 9 10 767