Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản định giá tài sản góp vốn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY …………………..
---------------Số:
/BB – …………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN
Tại thời điểm .....................................

-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.
Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày .......................................tại......................................................... đã tiến hành việc định
giá tài sản.
Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:
1. Ông.....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
2. Ông.....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
3. Ông ....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Đã tiến hành định giá tài sản như sau
1. Tài sản định giá là..............................................................................................................................
2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí
3. Nội dung việc định giá:......................................................................................................................
4. Kết thúc định giá:...............................................................................................................................
5. Cam kết của các bên tham gia định giá:............................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông
qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

...
CÔNG TY …………………..
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------
Số: /BB …………
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------- ***** --------
BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN
Tại thời điểm .....................................
-
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.
-
Xét nhu cầu của các bên.
Hôm nay, ngày .......................................tại......................................................... đã tiến hành việc định
giá tài sản.
Thành phần tham gia định giá gồm các ông, có tên dưới đây:
1. Ông.....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
2. Ông.....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
3. Ông ....................................................................................................................................................
Địa chỉ:...................................................................................................................................................
Đã tiến hành định giá tài sản như sau
1. Tài sản định giá là..............................................................................................................................
2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo g thị trường theo nguyên tắc nhất trí
3. Nội dung việc định giá:......................................................................................................................
4. Kết thúc định giá:...............................................................................................................................
5. Cam kết của các bên tham gia định giá:............................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông
qua cùng vào biên bản.
Chữ của các thành viên
Biên bản định giá tài sản góp vốn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản định giá tài sản góp vốn 9 10 614