Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu số: C05-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT
Hôm nay, ngày….. tháng…... năm 20....... tại Đơn vị:……........................................……………………..
Chúng tôi gồm:
- Đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội...........................:
1. Ông (bà): ………………………………………………...,
2. Ông (bà): ………………………………………….….….,
Đại điện đơn vị sử dụng lao động:
1. Ông (bà): …………………………………………………..,
2. Ông (bà): …………………………………………….…….,
Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT (từ ngày… tháng… năm… đến
ngày… tháng… năm……), cụ thể như sau:
STT

Chỉ tiêu

1

Số lao động tham gia

2

Tổng quỹ lương tham gia

3

Số tiền phải nộp

BHXH

BHYT

BHTN

Trong đó:
3.1

Phải nộp phát sinh

3.2

Điều chỉnh tăng

3.3

Điều chỉnh giảm

3.4

Nợ kỳ trước chuyển sang

3.5

Lãi chậm đóng phát sinh

4

Số tiền đã nộp

5

Số tiền còn nợ
Trong đó: Lãi chậm đóng
Hai bên đã thống nhất thông qua biên bản đối chiếu thu nộp, Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị

pháp lý như nhau :
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu số: C05-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH
Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT
Hôm nay, ngày….. tháng…... năm 20....... tại Đơn vị:……........................................……………………..
Chúng tôi gồm:
- Đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội...........................:
1. Ông (bà): ………………………………………………...,
2. Ông (bà): ………………………………………….….….,
Đại điện đơn vị sử dụng lao động:
1. Ông (bà): …………………………………………………..,
2. Ông (bà): …………………………………………….…….,
Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT (từ ngày… tháng… năm… đến
ngày… tháng… năm……), cụ thể như sau:
STT Chỉ tiêu BHXH BHYT BHTN
1 Số lao động tham gia
2 Tổng quỹ lương tham gia
3 Số tiền phải nộp
Trong đó:
3.1 Phải nộp phát sinh
3.2 Điều chỉnh tăng
3.3 Điều chỉnh giảm
3.4 Nợ kỳ trước chuyển sang
3.5 Lãi chậm đóng phát sinh
4 Số tiền đã nộp
5 Số tiền còn nợ
Trong đó: Lãi chậm đóng
Hai bên đã thống nhất thông qua biên bản đối chiếu thu nộp, Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị
pháp lý như nhau :
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản đối chiếu nộp thu BHXH, BHYT 9 10 361