Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giảng thử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ………
--------Bộ môn: ..............
Khoa / TT: ……
CBGD lý thuyết:

CBGD thực hành: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------……, ngày…… tháng……..năm………

BIÊN BẢN GIẢNG THỬ
(Dùng cho đơn vị hướng dẫn CBGD tập sự)
1. Họ và tên viên chức giảng thử: ........................................................................................
2. Môn học được phân công .................................................................................................
3. Hội đồng gồm: (Chủ tịch Hội đồng có thể là Chủ nhiệm Bộ môn hay là Giảng viên lâu
năm có học hàm, học vị cao trong Bộ môn. Hội đồng do Bộ môn lập ra)
1.

........................................

Chủ tịch HĐ

6.

............................................. CBGD

2.

........................................

Thư ký

7.

............................................. CBGD

3.

...........................................

CBGD

8.

............................................. CBGD

4.

...........................................

CBGD

9.

............................................. CBGD

5.

...........................................

CBGD

10. ............................................. CBGD

Đã nghe viên chức tập sự giảng thử ………………(lý thuyết/ thực hành) lần thứ………
tại …………… (Lớp/ Bộ môn) trong khoảng thời gian ………………… phút về vấn đề
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Nhận xét: (Ghi rõ những ưu điểm và những điều cần phải khắc phục)
.........................................
TRƯỜNG ………
---------
Bộ môn: ..............
Khoa / TT: ……
CBGD lý thuyết:
CBGD thực hành:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
……, ngày…… tháng……..năm………
BIÊN BẢN GIẢNG THỬ
(Dùng cho đơn vị hướng dẫn CBGD tập sự)
1. Họ và tên viên chức giảng thử: ........................................................................................
2. Môn học được phân công .................................................................................................
3. Hội đồng gồm: (Chủ tịch Hội đồng có thể là Chủ nhiệm Bộ môn hay là Giảng viên lâu
năm có học hàm, học vị cao trong Bộ môn. Hội đồng do Bộ môn lập ra)
1.
........................................
Chủ tịch HĐ
6.
............................................. CBGD
2. ........................................ Thư ký
7.
.............................................
CBGD
3.
...........................................
CBGD
8.
.............................................
CBGD
4.
...........................................
CBGD
9.
.............................................
CBGD
5.
...........................................
CBGD
10.
.............................................
CBGD
Đã nghe viên chức tập sự giảng thử ………………(lý thuyết/ thực hành) lần thứ………
tại …………… (Lớp/ Bộ môn) trong khoảng thời gian ………………… phút về vấn đề
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Nhận xét: (Ghi rõ những ưu điểm và những điều cần phải khắc phục)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Biên bản giảng thử - Trang 2
Biên bản giảng thử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản giảng thử 9 10 771