Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giao mặt bằng hiện trạng trước khi thi công

Được đăng lên bởi long2985
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1762 lần   |   Lượt tải: 3 lần
C«ng ty cæ phÇn
n¨ng lîng someco 1

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc
------------ * * * -------------

B×nh Gia, Ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2010

Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng hiÖn tr¹ng
tríc khi thi c«ng
c«ng tr×nh : thuû ®iÖn b¾c giang
H¹ng môc : DÉN DßNG THI C¤NG
Môc
: ®ª QU¢Y GIAI §O¹N 1
Bé PHËN
: TH¸O Dì ®ª QU¢Y GIAI §O¹N 1

H«m nay ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2010
TaÞ x· Quý Hoµ, HuyÖn B×nh Gia , TØnh L¹ng S¬n
§¹i diÖn c¸c bªn chóng t«i gåm :
1. §¹i diÖn chñ ®Çu t : C«ng ty cæ phÇn N¨ng lîng SOMECO 1
- ¤ng: Ph¹m V¨n ThÐp
Chøc vô: P.Phßng QLKT
- ¤ng: .................................
Chøc vô: ...........................
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ t vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty cæ phÇn N¨ng lîng SOMECO 1
- ¤ng: TrÇn TiÕn Dòng
Chøc vô: Gi¸m s¸t thi c«ng
- ¤ng: .................................
Chøc vô: ...........................
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng : C«ng ty CP CN XD Toµn Ph¸t - CN §«ng B¾c
- ¤ng: NguyÔn ThÕ Th«ng
Chøc vô: Kü thuËt thi c«ng
- ¤ng: .................................
Chøc vô: ...........................

néi dung :
C¸c bªn ®· cïng nhau ra thùc tÕ hiÖn trêng, kiÓm tra vµ thèng nhÊt giao cho ®¬n vÞ thi
c«ng mÆt b»ng nh sau:
- MÆt b»ng toµn bé khu thi c«ng th¸o dì ®ª qu©y giai ®o¹n 1- C«ng tr×nh thuû ®iÖn B¾c
Giang, khèi lîng lÊy theo hoµn c«ng thùc tÕ.

- KÌm theo c¸c mèc täa ®é thñy c«ng TC1 (X=2449106,556,Y=636997,568,Z=203,74);
TC4(X=2449163,953,Y=636982,693,Z=219,35) chuÈn sö dông thi c«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn
B¾c Giang.

( Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 03 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n)
Chñ ®Çu t
P.P QLKT

Ph¹m V¨n ThÐp

§¹i diÖn c¸c bªn

T vÊn gi¸m s¸t
GSTC

TrÇn TiÕn Dòng

§¬n vÞ thi c«ng
Kü thuËt

NguyÔn ThÕ Th«ng

...
C«ng ty cæ phÇn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
n¨ng l îng someco 1 §éc LËp - Tù Do - H¹nh Phóc
------------ * * * -------------
B×nh Gia, Ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2010
Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng hiÖn tr¹ng
tríc khi thi c«ng
c«ng tr×nh : thuû ®iÖn b¾c giang
H¹ng môc : DÉN DßNG THI C¤NG
Môc : ®ª QU¢Y GIAI §O¹N 1
Bé PHËN : TH¸O Dì ®ª QU¢Y GIAI §O¹N 1
H«m nay ngµy 15 th¸ng 05 n¨m 2010
TaÞ x· Quý Hoµ, HuyÖn B×nh Gia , TØnh L¹ng S¬n
§¹i diÖn c¸c bªn chóng t«i gåm :
1. §¹i diÖn chñ ®Çu t : C«ng ty cæ phÇn N¨ng lîng SOMECO 1
- ¤ng: Ph¹m V¨n ThÐp Chøc vô: P.Phßng QLKT
- ¤ng: ................................. Chøc vô: ...........................
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ t vÊn gi¸m s¸t : C«ng ty cæ phÇn N¨ng lîng SOMECO 1
- ¤ng: TrÇn TiÕn Dòng Chøc vô: Gi¸m s¸t thi c«ng
- ¤ng: ................................. Chøc vô: ...........................
2. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng : C«ng ty CP CN XD Toµn Ph¸t - CN §«ng B¾c
- ¤ng: NguyÔn ThÕ Th«ng Chøc vô: Kü thuËt thi c«ng
- ¤ng: ................................. Chøc vô: ...........................
néi dung :
C¸c bªn ®· cïng nhau ra thùc tÕ hiÖn trêng, kiÓm tra vµ thèng nhÊt giao cho ®¬n vÞ thi
c«ng mÆt b»ng nh sau:
- MÆt b»ng toµn bé khu thi c«ng th¸o dì ®ª qu©y giai ®o¹n 1- C«ng tr×nh thuû ®iÖn B¾c
Giang, khèi lîng lÊy theo hoµn c«ng thùc tÕ.
- KÌm theo c¸c mèc täa ®é thñy c«ng TC1 (X=2449106,556,Y=636997,568,Z=203,74);
TC4(X=2449163,953,Y=636982,693,Z=219,35) chuÈn sö dông thi c«ng c«ng tr×nh thñy ®iÖn
B¾c Giang.
( Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 03 b¶n, mçi bªn gi÷ 01 b¶n)
§¹i diÖn c¸c bªn
Chñ ®Çu t T vÊn gi¸m s¸t
P.P QLKT GSTC
Ph¹m V¨n ThÐp TrÇn TiÕn Dòng
§¬n vÞ thi c«ng
Kü thuËt
NguyÔn ThÕ Th«ng
Biên bản giao mặt bằng hiện trạng trước khi thi công - Trang 2
Biên bản giao mặt bằng hiện trạng trước khi thi công - Người đăng: long2985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản giao mặt bằng hiện trạng trước khi thi công 9 10 865