Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giao mặt bằng

Được đăng lên bởi Đen Nóng Không Đường
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng

Dù ¸n ………………………………………………………………..
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè…………………;; QuyÕt ®Þnh ……………. 18/3/2009 v/v
thu håi 884,325m2 ®Êt cña 21 hé gia ®×nh sö dông ®Êt t¹i phêng …….. ph¶i di
chuyÓn GPMB ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng ……………..;
- C¨n cø Th«ng b¸o sè ....../TB-UBND ngµy ........................cña UBND …….
v/v bµn giao mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng ………………….
H«m nay, håi........giê.......ngµy........th¸ng......... n¨m 200....., t¹i .............................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
A. §¹i diÖn bªn giao mÆt b»ng:
1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt

- «ng (bµ) ..............................................................................................................................
- §Þa chØ GPMB:....................................................................................................................
2. §¹i diÖn UBND phêng ….:
- ¤ng: …………..
Chñ tÞch UBND phêng
- «ng : ………………….
C¸n bé ®i¹ chÝnh phêng
- «ng (bµ):.............................................................
......................................................
3. Héi ®ång Båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c QuËn:
- ¤ng (bµ):..............................................................
Chøc vô:........................................
4. §¹i diÖn Ban BT, HT, T§C QuËn:
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
5. §¹i diÖn Tæ d©n phè:
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
B. §¹i diÖn bªn nhËn mÆt b»ng:
Ban QLDA QuËn Hai Bµ Trng
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
Trung t©m ...............(chñ ®Çu t)
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................

Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:...................................
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Biªn b¶n bµn giao mÆt b»ng
Dù ¸n …..
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè…………………;; QuyÕt ®Þnh ……………. 18/3/2009 v/v
thu håi 884,325m
2
®Êt cña 21 gia ®×nh dông ®Êt t¹i phêng …….. ph¶i di
chuyÓn GPMB ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng ……………..;
- C¨n cø Th«ng b¸o sè ....../TB-UBND ngµy ........................cña UBND …….
v/v bµn giao mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng ………………….
H«m nay, håi........giê.......ngµy........th¸ng......... n¨m 200....., t¹i .............................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
A. §¹i diÖn bªn giao mÆt b»ng:
1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt
- «ng (bµ) ..............................................................................................................................
- §Þa chØ GPMB:....................................................................................................................
2. §¹i diÖn UBND phêng ….:
- ¤ng: .. Chñ tÞch UBND phêng
- «ng : . C¸n bé ®i¹ chÝnh phêng
- «ng (bµ):............................................................. ......................................................
3. Héi ®ång Båi thêng, hç trî, t¸i ®Þnh c QuËn:
- ¤ng (bµ):.............................................................. Chøc vô:........................................
4. §¹i diÖn Ban BT, HT, T§C QuËn:
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
5. §¹i diÖn Tæ d©n phè:
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
B. §¹i diÖn bªn nhËn mÆt b»ng:
Ban QLDA QuËn Hai Bµ Trng
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
Trung t©m ...............(chñ ®Çu t)
- ¤ng (bµ):..............................................................
- ¤ng (bµ):..............................................................
Chøc vô:........................................
Chøc vô:........................................
§· cïng nhau thèng nhÊt nh sau:
C¨n cø Th«ng b¸o sè ....../TB-UBND ngµy 21/7/2009 cña UBND quËn …………
v/v bµn giao mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng …………………..
Biên bản giao mặt bằng - Trang 2
Biên bản giao mặt bằng - Người đăng: Đen Nóng Không Đường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản giao mặt bằng 9 10 650