Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giao nhận máy sửa chữa

Được đăng lên bởi gaumap113
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_________________________
Ngµy 05 th¸ng 3 n¨m 2014
biªn b¶n giao nhËn m¸y ®Ó söa ch÷a
C¨n cø hîp ®ång ký ngµy 12/12/2013 Gi÷a C«ng ty TNHH XD Phó Gia vµ C«ng ty cæ phÇn m¸y Anh S¬n
Chóng t«i gåm cã:
Bªn giao m¸y: C«ng ty TNHH XD Phó Gia
§¹i diÖn: Bµ Tr¬ng ThÞ S«ng Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty
§¹i diÖn: ¤ng T¹ §øc An Chøc vô: §ång Së h÷u m¸y
§Þa chØ: Sè 285 - ThÞ trÊn Thanh S¬n - HuyÖn Thanh S¬n - TØnh Phó T
MST: 2600604744
Bªn nhËn m¸y: C«ng ty cæ phÇn m¸y Anh S¬n
§¹i diÖn: ¤ng NguyÔn TuÊn S¬n Chøc vô: Gi¸m ®èc c«ng ty
§¹i diÖn: ¤ng KhuÊt V¨n Trung Chøc vô: L¸i xe chë m¸y Sè xe: 29C 311.37
§¹i diÖn: Chøc vô:
§Þa chØ: 116 Tæ 10, T
2
C¬ khÝ x©y dùng §«ng Anh - ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi
MST: 01202310748
Chóng t«i tiÕn hµnh giao nhËn m¸y lu SAKAI RR2 ®Ó söa ch÷a
Sè khung: RR2-211104
Sè m¸y: 01622
®¹i diÖn Bªn giao m¸y
C«ng ty tnhh xd phó gia
L·nh ®¹o c«ng ty §ång së h÷u m¸y
Tr¬ng ThÞ S«ng T¹ §øc An
®¹i diÖn Bªn nhËn m¸y
C«ng ty cæ phÇn m¸y Anh S¬
L·nh ®¹o c«ng ty L¸i xe chë m¸y
KhuÊt V¨n Trung
Biên bản giao nhận máy sửa chữa - Người đăng: gaumap113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản giao nhận máy sửa chữa 9 10 415