Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giao nhận sổ BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2938 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
------------

biªn b¶n giao nhËn
sæ b¶o hiÓm x· héi
bªn giao: B¶o hiÓm x· héi thµnh phè hµ néi
§Þa chØ : 142A §éi CÊn – Ba §×nh – Hµ Néi
¤ng

: TrÇn V¨n L - Chøc danh : Trëng phßng

Bµ

: Ph¬ng ThÞ Ninh - Chøc danh : Phã trëng phßng

bªn nhËn: .....................................................................................................................................................
§Þa chØ : .........................................................................................................................................
¤ng ( Bµ ) : ........................................................Chøc danh:.........................................................
.......................................................................................................................................................
Thùc hiÖn giao, nhËn tê khai vµ sæ B¶o hiÓm x· héi cô thÓ nh sau :
Sè lîng: ..........................quyÓn vµ sè tê khai t¬ng øng.
(B»ng ch÷ : .........................................................................................................................quyÓn)
Sè sæ tõ : ........................................................®Õn sè.....................................................................
Ph¬ng thøc giao nhËn : Trùc tiÕp.
HiÖn tr¹ng giao nhËn : Tèt, ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý.
Biªn b¶n ®îc lËp vµo håi ........giê ........phót, ngµy .......th¸ng .......n¨m 200
Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n
®¹i diÖn bªn nhËn
(Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chó: 02b¶n/1®ît cÊp sæ

®¹i diÖn bªn giao
b¶o hiÓm x· héi thµnh phè hµ néi

...
céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam·
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
------------
biªn b¶n giao nhËn
sæ b¶o hiÓm x· héi
bªn giao: B¶o hiÓm x héi thµnh phè hµ néi·
§Þa chØ : 142A §éi CÊn – Ba §×nh – Hµ Néi
¤ng : TrÇn V¨n L - Chøc danh : Trëng phßng
Bµ : Ph¬ng ThÞ Ninh - Chøc danh : Phã trëng phßng
bªn nhËn: .....................................................................................................................................................
§Þa chØ : .........................................................................................................................................
¤ng ( Bµ ) : ........................................................Chøc danh:.........................................................
.......................................................................................................................................................
Thùc hiÖn giao, nhËn tê khai vµ sæ B¶o hiÓm x· héi cô thÓ nh sau :
Sè lîng: ..........................quyÓn vµ sè tê khai t¬ng øng.
(B»ng ch÷ : .........................................................................................................................quyÓn)
Sè sæ tõ : ........................................................®Õn sè.....................................................................
Ph¬ng thøc giao nhËn : Trùc tiÕp.
HiÖn tr¹ng giao nhËn : Tèt, ®Çy ®ñ c¬ së ph¸p lý.
Biªn b¶n ®îc lËp vµo håi ........giê ........phót, ngµy .......th¸ng .......n¨m 200
Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n
®¹i diÖn bªn nhËn
(Ký, ghi râ hä tªn, ®ãng dÊu)
®¹i diÖn bªn giao
b¶o hiÓm x héi thµnh phè hµ néi·
Ghi chó: 02b¶n/1®ît cÊp sæ
Biên bản giao nhận sổ BHXH - Trang 2
Biên bản giao nhận sổ BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản giao nhận sổ BHXH 9 10 73