Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hiện trường

Được đăng lên bởi dovanquyet22
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2015.

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Hôm nay, vào hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 2015, tại công trường thi
công hạng mục: ..............................................................................................................
đường nối tỉnh lộ ĐT.481D với ĐT.482 công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông
nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường tỉnh ĐT.480E (Tân Thành - Lồng) các
đoạn Km5+450 ÷ Km6+550; Km6+660 ÷ Km7+900 và đường nối tỉnh lộ ĐT.481D
với ĐT.482 đoạn Km0+00 - Km3+199.48, đại diện các bên gồm:
1. Tư vấn giám sát: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế:
Ông: Bùi Đức Hạnh
Chức vụ: Tư vấn giám sát
Ông: Đỗ Văn Quyết
Chức vụ: Tư vấn giám sát
Ông: Lê Hoàng Giang
Chức vụ: Tư vấn giám sát
2. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Việt Thành
Ông: ........................................
Chức vụ: ..........................
Ông: ........................................
Chức vụ: ..........................
Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, các tài
liệu liên quan, trên cơ sở các Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm XDCB hiện hành của
Nhà nước. Khi thi công các hạng mục sau đây, nhà thầu thi công không đúng, vi
phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật, không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của công
trình, cụ thể:
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
Tư vấn giám sát đình chỉ thi công hạng m...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày ..... tháng ..... năm 2015.
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Hôm nay, vào hồi ..... gi ..... ngày ..... tháng ..... năm 2015, tại ng trường thi
công hạng mục: ..............................................................................................................
đường nối tỉnh lộ ĐT.481D với ĐT.482 công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông
nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường tỉnh ĐT.480E (Tân Thành - Lồng) các
đoạn Km5+450 ÷ Km6+550; Km6+660 ÷ Km7+900 đường nối tỉnh lộ ĐT.481D
với ĐT.482 đoạn Km0+00 - Km3+199.48, đại diện các n gồm:
1. Tư vấn giám sát: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế:
Ông: Bùi Đức Hạnh Chức vụ: Tư vấn giám sát
Ông: Đỗ Văn Quyết Chức vụ: vấn giámt
Ông: Lê Hoàng Giang Chức vụ: Tư vấn giám sát
2. Nhà thầu thi công: ng ty TNHH xây dựng Việt Thành
Ông: ........................................ Chức vụ: ..........................
Ông: ........................................ Chức vụ: ..........................
Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, hồ thiết kế đã được phê duyệt, các tài
liệu liên quan, trên cơ sở các Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm XDCB hiện hành của
Nhà nước. Khi thi ng các hạng mục sau đây, nhà thầu thi công không đúng, vi
phạm các tiêu chuẩn kỹ thuật, không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của công
trình, cụ thể:
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
.....................................................................................................................................
.
vấn giám sát đình chỉ thi công hạng mục công việc từ: ..... giờ .... ngày .....
tháng .....năm 2015, đến : ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... m 2015.
Lỗi này do nhà thầu gây ra, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi
vấn đề có ln quan trong việc xử lý, giải quyết để đảm bảo chất lượng ng trình.
Trong thời gian đình chỉ thing nhà thầu phải có bin pháp xử lý, sửa chữa lại
các hạng mục theo đúng các yêu cầu trong Hồ thiết kế đã được duyệt, các quy
1
Biên bản hiện trường - Trang 2
Biên bản hiện trường - Người đăng: dovanquyet22
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản hiện trường 9 10 794