Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hòa giải

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3023 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÄN ( HUYEÄN)…………………………..
UBND PHÖÔØNG (XAÕ)…………………

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp –T öï do – Haïnh phuùc

BIEÂN BAÛN HOØA GIAÛI
Hoâm nay, ngaøy ……thaùng….naêm ……., vaøo luùc .............................................
Taïi truï sôû UBND Phöôøng (Xaõ)……………..Quaän (huyeän) ...............................
Ban tö phaùp chuùng toâi goàm:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................
..................................................................................................................
Ñaõ tieán haønh hoøa giaûi giöõa:
Nguyeân ñôn: ....................................................................................................
Ñòa chæ:........................................................................................................................................
Bò ñôn: ........................................................................................................................................
Ñòa chæ : ......................................................................................................................................
Noäi dung coâng vieäc:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................................................................
QUAÄN ( HUYEÄN)…………………………..
UBND PHÖÔØNG (XAÕ)………………
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp –T öï do – Haïnh phuùc
BIEÂN BAÛN HOØA GIAÛI
Hoâm nay, ngaøy ……thaùng….naêm ……., vaøo luùc .............................................
Taïi truï sôû UBND Phöôøng (Xaõ)……………..Quaän (huyeän) ...............................
Ban tö phaùp chuùng toâi goàm:
1. ...............................................................................................................
2. ...............................................................................................................
3. ...............................................................................................................
4. ...............................................................................................................
..................................................................................................................
Ñaõ tieán haønh hoøa giaûi giöõa:
Nguyeân ñôn: ....................................................................................................
Ñòa chæ:........................................................................................................................................
Bò ñôn: ........................................................................................................................................
Ñòa chæ : ......................................................................................................................................
Noäi dung coâng vieäc:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Biên bản hòa giải - Trang 2
Biên bản hòa giải - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản hòa giải 9 10 788