Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hội nghị ban công tác mặt trận dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã

Được đăng lên bởi danguyhoptien
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mầu số 03/BCĐBHĐND- UBTVQH
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hợp Tiến,ngày …. tháng 02 năm 2016

XÃ HỢP TIẾN
BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN
THÔN....................................

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẠN
DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
nhiệm kỳ 2016-2021
Hồi

.....giờ

….

phút,

ngày

…..

tháng

02

năm

2016,

tại ..........................................................., Ban công tác Mặt trận thôn……………………… đã
tiến hành hội nghị Ban công tác Mặt trận để thảo luận việc dự kiến giới thiệu những người để
đưa ra Hội nghị cử tri của thôn giới thiệu những người ứng cử đại bi ểu Hội đồng nhân dân xã
nhiệm kỳ 2016-2021. theo Thông báo số 01-TB/MTTQ ngày 18 tháng 02 năm 2016 của ủy ban
Mặt trận Tổ quốc xã về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân xã.
1. Tổng số người được triệu tập: .........người
Số người có mặt:...........người, Vắng :........... có lý do
2. Hội nghị nghe thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Hợp Tiến về việc phân
bổ, thành phần, số lượng người của thôn được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
xã. Nghe ông(bà).................................................., Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến
giới thiệu những người để đưa ra Hội nghị cử tri của thôn giới thiệu những người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính
quyền địa phương, Hội nghị thảo luận, nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với những người
được giới thiệu ứng cử như sau:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................
Mầu số 03/BCĐBHĐND- UBTVQH
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HỢP TIẾN Độc l ập - Tự do - Hạnh phúc
BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Hợp Tiến,ngày …. tháng 02 năm 2016
THÔN....................................
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẠN
DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
nhiệm kỳ 2016-2021
Hồi .....giờ …. phút, ngày ….. tháng 02 năm 2016,
tại ..........................................................., Ban công tác Mặt trận thôn……………………… đã
tiến hành hội nghị Ban công tác Mặt trận để thảo luận việc dự kiến giới thiệu những người đ
đưa ra Hội nghị cử tri của thôn giới thiệu những người ứng c đại biểu Hội đồng nhân dân
nhiệm kỳ 2016-2021. theo Thông báo số 01-TB/MTTQ ngày 18 tháng 02 năm 2016 của ủy ban
Mặt trận Tổ quốc về việc phân bổ cấu, thành phần, s ợng người ng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân xã.
1. Tổng số người được triệu tập: .........người
Số người có mặt:...........người, Vắng :........... có lý do
2. Hội nghị nghe thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Hợp Tiến về việc phân
bổ, thành phần, số lượng người của thôn được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
xã. Nghe ông(bà).................................................., Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến
giới thiệu những người để đưa ra Hội nghị cử tri của thôn giới thiệu những người ứng cử đại
biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Căn c tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính
quyền địa phương, Hội nghị thảo luận, nhận xét biểu thị sự tín nhiệm đối với những người
được giới thiệu ứng cử như sau:
1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................
Biên bản hội nghị ban công tác mặt trận dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã - Trang 2
Biên bản hội nghị ban công tác mặt trận dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã - Người đăng: danguyhoptien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản hội nghị ban công tác mặt trận dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã 9 10 396