Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã

Được đăng lên bởi danguyhoptien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mầu số 04/BCĐBHĐND-UBTVQH
THÔN……………….…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hợp Tiến,ngày …. tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
nhiệm kỳ 2016-2021
Hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 2016, thôn…………………………………….
đã tiến hành hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm
kỳ 2016-2021, theo Thông báo số 01-TB/MTTQ ngày 18 tháng 02 năm 2016 của ủy ban
Mặt trận Tổ quốc xã về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân xã.
- Chủ trì hội nghị ông (bà)………………………….Chức vụ: …………………………….
- Thư ký hội nghị ông(bà)…………………………..Chức vụ: …………………………….
1 . Thành phần đại biểu được triệu tập gồm:
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
+ Tổng số người được triệu tập:………………………
+ Tổng số người có mặt:……………………………..
2. Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
xã nhiệm kỳ 2016-2021:
1. .......................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................
3. Nhận xét của Hội nghị đối với từng người sau:( Ghi tóm tắt ưu, khuyết điểm

theo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân)
1. .......................................................................................................
Mầu số 04/BCĐBHĐND-UBTVQH
THÔN……………….….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hợp Tiến,ngày …. tháng 02 năm 2016
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI
GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
nhiệm kỳ 2016-2021
Hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm 2016, thôn…………………………………….
đã tiến hành hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm
kỳ 2016-2021, theo Thông báo s 01-TB/MTTQ ngày 18 tháng 02 năm 2016 của ủy ban
Mặt trận T quốc về việc phân b cấu, thành phần, s lượng người ứng cử đại biểu
Hội đồng nhân dân xã.
- Chủ trì hội nghị ông (bà)………………………….Chức vụ: …………………………….
- Thư ký hội nghị ông(bà)…………………………..Chức vụ: …………………………….
1 . Thành phần đại biểu được triệu tập gồm:
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..……..
+ Tổng số người được triệu tập:………………………
+ Tổng số người có mặt:……………………………..
2. Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
xã nhiệm kỳ 2016-2021:
1. .......................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
8. .........................................................................................................................................
3. Nhận xét của Hội nghị đối với từng người sau:( Ghi tóm tắt ưu, khuyết điểm
Biên bản hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã - Trang 2
Biên bản hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã - Người đăng: danguyhoptien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân xã 9 10 895