Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG

LỚP 6D

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP …..
Năm học 2014 – 2015

Thời gian:………. giờ 00’, ngày …tháng …. năm 2014.
Địa điểm: ……………… trường THCS LÊ HỒNG PHONG
Thành phần gồm : Thầy

………………………… - GV Chủ nhiệm.

Em ………………………………….., chủ toạ.
Em ……………………………… thư kí cuộc họp.
Các học sinh lớp ……………
NỘI DUNG CUỘC HỌP

-

1. Người dẫn công bố chương trình: ..............................................................
2. Người dẫn đề cử thư kí và bầu thư kí: ......................................................
3. Bạn………………………………., thay mặt ban cán sự lớp cũ từ chức.
4. Người tổ chức nêu các tiêu chuẩn bầu cán bộ lớp mới
Học lực: từ khá trở lên (trừ lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ)
Hạnh kiểm: từ khá trở lên.
Với lớp phó văn nghệ: có năng khiếu văn nghệ.
Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.
Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Có sức khoẻ tốt.
5. Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:
Lớp trưởng:……………………………………..

- Lớp phó lao động:………………………………………
- Lớp phó văn nghệ:……………………………………..
- Lớp phó học tập:……………………………………….
- Tổ trưởng tổ 1:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 2:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 3:………………………………………….
- Cán sự cờ đỏ:……………………………………………
Học sinh dưới lớp đề cử thêm:
………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
6. Tiến hành bầu các chức danh trên bằng hình thức biểu quyết các chức
danh.
Kết quả:
Chức danh
Số phiếu tán
thành
- Lớp trưởng:……………………………………………..
- Lớp phó lao động:………………………………………
- Lớp phó văn nghệ:……………………………………..
- Lớp phó học tập:……………………………………….
- Tổ trưởng tổ 1:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 2:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 3:………………………………………….
- Cán sự cờ đỏ:……………………………………………
7. Ban cán sự lớp mới ra mắt.
8. Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho từng thành
viên của Ban cán sự lớp.
9 . Thư kí cuộc họp thông qua biên bản cuộc họp
Biên bản được nhất trí thông qua ........... / ..........
Cuộc họp kết thúc hồi ………….. giờ…phút cùng ngày.
CHỦ TOẠ

Pơngđrang, ngày tháng
THƯ KÝ

năm 2014

...
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG
LỚP 6D
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN
HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP …..
Năm học 2014 – 2015
Thời gian:………. giờ 00’, ngày …tháng …. năm 2014.
Địa điểm: ……………… trường THCS LÊ HỒNG PHONG
Thành phần gồm : Thầy ………………………… - GV Chủ nhiệm.
Em ………………………………….., chủ toạ.
Em ……………………………… thư kí cuộc họp.
Các học sinh lớp ……………
NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Người dẫn công bố chương trình: ..............................................................
2. Người dẫn đề cử thư kí và bầu thư kí: ......................................................
3. Bạn………………………………., thay mặt ban cán sự lớp cũ từ chức.
4. Người tổ chức nêu các tiêu chuẩn bầu cán bộ lớp mới
- Học lực: từ khá trở lên (trừ lớp phó lao động và lớp phó văn nghệ)
- Hạnh kiểm: từ khá trở lên.
- Với lớp phó văn nghệ: có năng khiếu văn nghệ.
- Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động.
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Có sức khoẻ tốt.
5. Người dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho các chức danh:
- Lớp trưởng:……………………………………..
- Lớp phó lao động:………………………………………
- Lớp phó văn nghệ:……………………………………..
- Lớp phó học tập:……………………………………….
- Tổ trưởng tổ 1:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 2:………………………………………….
- Tổ trưởng tổ 3:………………………………………….
- Cán sự cờ đỏ:……………………………………………
Học sinh dưới lớp đề cử thêm:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
BIÊN BẢN HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP 9 10 256