Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)
Hôm nay, ngày………tháng .....năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:
Họ và Tên: Lê Văn A
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ và Tên: Hoàng Văn B
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ và Tên: Lê Văn C
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ ở hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ và Tên: Nguyễn Thị D
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...................................
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)
Hôm nay, ngày………tháng .....năm …., hồi …. tại trụ sở ……. Chúng tôi gồm:
Họ Tên: Văn A
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ Tên: Hoàng Văn B
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ Tên: Văn C
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
Họ Tên: Nguyễn Thị D
Ngày sinh:....................................................................................................................................
Hộ khẩu thường trú: ....................................................................................................................
Chổ hiện tại: .............................................................................................................................
CMND số: ...................................................................................................................................
Số cổ phần được quyền biểu quyết:.............................................................................................
các cổ đông CÔNG TY ……….. cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận đi đến quyết định
các vấn đề sau:
I. GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ……………..
1. Ông Văn A góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.
2. Ông Hoàng Văn B góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ.
3. Ông Văn C góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều lệ
4. Nguyễn Thị D góp bằng tiền mặt ………đồng, chiếm ………. tổng vốn điều l
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 9 10 65