Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*-----................., ngày ….. tháng …. năm 20….
(Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch)
BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ
( V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại nhà Ông …… (con trưởng ngành cả
dòng họ Lê): Đội …., xã ……, huyện ….., tỉnh ……. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp
mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:
1.
Ông ………. (đã mất) đại diện là Ông ………. (đại diện ngành cả);
2.
Ông ……………… - Đại diện ngành thứ 2;
3.
Ông …………. - Đại diện ngành thứ 3;
Thành phần tham dự cuộc họp:
Đại diện ngành họ cả:
1 Ông …………… – Là con trai trưởng (đã mất), Ông …………. là con trai cả đại
diện;
2 Ông ………………….…….;
3 Bà …………………..……. ;
4 Bà …………………………;
5 Bà ………………………….;
6 Bà …………………………..;
7 Bà ………………………….;
8 Bà ………………………….;
9 Bà ………………………….;
10 Cháu đích tôn: ……………...;
Đại diện ngành thứ 2:
11 Ông ………………………..;
12 Ông ……………………….;
13 Ông …………………………;
14 Cháu đích tôn: ………………….;
Đại diện ngành thứ 3:
15 Ông ……………………………..;
16 Ông ……………………………..;
17 Ông ……………………………...;
18 Ông ……………………………..;
19 Ông ……………………………..;
20 Cháu đích tôn: …………………..;
Nội dung cuộc họp:
- Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………… và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất
để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái) trong

ngành cả. Tất cả mọi thành viên trong gia đình ngành cả đồng ý hiến cho từ đường dòng
họ 100 m2.
Vị trí của đất hương hỏa: Nằm ở mặt đường dẫn vào thửa đất của Ông……… và
bà ……….. (tức cụ ………..).
Phía đông: Giáp ………………….);
Phía tây: Giáp với nhà ………….;
Phía nam: Giáp mặt đường
Phía Bắc: Giáp với nhà …………..;
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình
thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành:
100%
Không tán thành:
không
Ý kiến khác:
không
Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập
thành 09 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chữ ký của người tham gia đại diện theo Ngành:
Đại diện ngành cả:
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện ngành thứ 2:
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện ngành thứ 3:
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------*------
................., ngày ….. tháng …. năm 20….
(Tức ngày….. tháng…. năm 20…. âm lịch)
BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ
( V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., tại nhà Ông …… (con trưởng ngành cả
dòng họ Lê): Đội ….,……, huyện ….., tỉnh ……. Gia đình Chúng tôi tiến hành họp
mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:
1. Ông ………. (đã mất) đại diện là Ông ………. (đại diện ngành cả);
2. Ông ……………… - Đại diện ngành thứ 2;
3. Ông …………. - Đại diện ngành thứ 3;
Thành phần tham dự cuộc họp:
Đại diện ngành họ cả:
1 Ông …………… Là con trai trưởng (đã mất), Ông …………. con trai c đại
diện;
2 Ông ………………….…….;
3 Bà …………………..……. ;
4 Bà …………………………;
5 Bà ………………………….;
6 Bà …………………………..;
7 Bà ………………………….;
8 Bà ………………………….;
9 Bà ………………………….;
10 Cháu đích tôn: ……………...;
Đại diện ngành thứ 2:
11 Ông ………………………..;
12 Ông ……………………….;
13 Ông …………………………;
14 Cháu đích tôn: ………………….;
Đại diện ngành thứ 3:
15 Ông ……………………………..;
16 Ông ……………………………..;
17 Ông ……………………………...;
18 Ông ……………………………..;
19 Ông ……………………………..;
20 Cháu đích tôn: …………………..;
Nội dung cuộc họp:
- Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………… và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất
để lại không di chúc tài sản thừa kế chung của các con (con trai con gái) trong
BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ 9 10 612