Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp HĐT 2013 2014

Được đăng lên bởi haduykhang59
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐT THCS THỊ TRẤN DUYÊN HẢI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/BB-HĐTTHCSTTDH

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014
- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2013
- Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
- Thành phần:
1. Ông Hà Sơn Hà
2. Bà Hà Thị Thùy Trang
3. Ông Nguyễn Văn Lộc
4. Ông Nguyễn Văn Thơ
5. Ông Lê Thanh Giang
6. Bà Hồ Thị Ngọc Thảo
7. Bà Phạm Thị Kim Thoa
8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân

- Hiệu trưởng
- Nhân viên
- TTCM Toán – Lý – Tin học
- Chủ tịch công đoàn
- TTCM Văn – MT - ÂN
- TTCM Hóa – Sinh - TD
- TTCM Sử - Địa - GDCD
- TTCM Anh văn
- Bí thư Chi đoàn

- Chủ tịch HĐ
- Thư ký
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

- Thư ký: Bà Hà Thị Thùy Trang
- Chủ toạ: Ông Hà Sơn Hà
Nội dung họp: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013
và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; đồng thời quyết
nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường trong năm học 2013 - 2014.
I. Ông Hà Sơn Hà: Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2012 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
1. Những kết quả đạt được của năm học 2012 - 2013:
- Đảm bảo việc phát triển số lương học sinh, duy trì sỉ số: Số học sinh
đầu năm: 790, số chuyển đi: 04, số chuyển đến: 06, Số học sinh giảm: 39, trong đó:
04 học sinh đi xa, chiếm tỉ lệ 0,51 %; 04 học sinh bệnh không đi học được, chiếm
tỉ lệ 0,51 %; 01 học sinh qua đời, chiếm tỉ lệ 0,13 %; 30 học sinh bỏ học, chiếm tỷ
lệ 3,79 %. Duy trì sĩ số so với năm học trước tăng 0,08 %.
- Xếp loại 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh kiểm:
 Tốt: 527/753 HS, đạt tỉ lệ: 70,0 %, so với cùng kỳ tăng 5,3 %.
 Khá: 194/753 HS, đạt tỉ lệ: 25,8 %, so với cùng kỳ giảm 4,0 %.
 Trung bình: 32/753 HS, đạt tỉ lệ: 4,2 %, so với cùng kỳ giảm 0,6 %.
+ Học lực:
 Giỏi: 175/753 HS, đạt tỉ lệ: 23,2 %, so với cùng kỳ tăng 2,6 %

 Khá: 215/753 HS, đạt tỉ lệ: 28,6 %, so với cùng kỳ giảm 0,1 %.
 Trung bình: 242/753 HS, đạt tỉ lệ: 32,1 %, so với cùng kỳ tăng 0,7 %.
 Yếu: 114/753 HS, chiếm tỉ lệ: 15,1 %, so với cùng kỳ giảm 2,4 %.
 Kém: 7/753 HS, chiếm tỉ lệ: 1,0 %, so với cùng kỳ giảm 0,3 %.
- Kết quả cuối năm:
+ Học sinh lên lớp thẳng: 632/753 đạt tỉ lệ 83,93 %. So với cùng kỳ tăng
3,2%.
+ Học sinh lưu ban: 20/753 chiếm tỉ lệ 2,66 %. Nguyên nhân: Một số học
sinh chưa có ý thức học tập và một số em chưa được quan tâm giáo dục đúng mức
từ gia đình n...
PHÒNG GD – ĐT HUYỆN DUYÊN HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐT THCS THỊ TRẤN DUYÊN HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-HĐTTHCSTTDH
BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2013 - 2014
- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2013
- Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Thị Trấn Duyên Hải
- Thành phần:
1. Ông Hà Sơn Hà - Hiệu trưởng - Chủ tịch HĐ
2. Bà Hà Thị Thùy Trang - Nhân viên - Thư ký
3. Ông Nguyễn Văn Lộc - TTCM Toán – Lý – Tin học - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Thơ - Chủ tịch công đoàn - Thành viên
5. Ông Lê Thanh Giang - TTCM Văn – MT - ÂN - Thành viên
6. Bà Hồ Thị Ngọc Thảo - TTCM Hóa – Sinh - TD - Thành viên
7. Bà Phạm Thị Kim Thoa - TTCM Sử - Địa - GDCD - Thành viên
8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh - TTCM Anh văn - Thành viên
9. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Bí thư Chi đoàn - Thành viên
- Thư ký: Bà Hà Thị Thùy Trang
- Chủ toạ: Ông Hà Sơn Hà
Nội dung họp: Báo cáo tWnh hWnh thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013
triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014; đồng thời quyết
nghị một số vấn đề quan trọng của nhà trường trong năm học 2013 - 2014.
I. Ông Sơn Hà: Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2012 -
2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
1. Những kết quả đạt được của năm học 2012 - 2013:
- Đảm bảo việc phát triển số lương học sinh, duy trì sỉ số: Số học sinh
đầu năm: 790, số chuyển đi: 04, số chuyển đến: 06, Số học sinh giảm: 39, trong đó:
04 học sinh đi xa, chiếm tỉ lệ 0,51 %; 04 học sinh bệnh không đi học được, chiếm
tỉ lệ 0,51 %; 01 học sinh qua đời, chiếm tỉ lệ 0,13 %; 30 học sinh bỏ học, chiếm tỷ
lệ 3,79 %. Duy trW sĩ số so với năm học trước tăng 0,08 %.
- Xếp loại 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh kiểm:
Tốt: 527/753 HS, đạt tỉ lệ: 70,0 %, so với cùng kỳ tăng 5,3 %.
Khá: 194/753 HS, đạt tỉ lệ: 25,8 %, so với cùng kỳ giảm 4,0 %.
Trung bWnh: 32/753 HS, đạt tỉ lệ: 4,2 %, so với cùng kỳ giảm 0,6 %.
+ Học lực:
Giỏi: 175/753 HS, đạt tỉ lệ: 23,2 %, so với cùng kỳ tăng 2,6 %
Biên bản họp HĐT 2013 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản họp HĐT 2013 2014 - Người đăng: haduykhang59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biên bản họp HĐT 2013 2014 9 10 556