Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty THHH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH …….
--------------------Số:..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----------------------------……, ngày tháng
năm ……….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................
(Về việc Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty)
--------------------------Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............
(GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch
và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua
việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
1. Các thành viên có mặt:
Stt
Họ và tên
Số vốn góp (đồng)
Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:
2. Các thành viên vắng mặt: không
3. Thành viên mời:

.......................................

.......................................
4. Chủ tọa và thư ký:

Chủ tọa: ...........................

Thư ký: ...........................
B. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua
phương án thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.

Sau khi chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp, lắng nghe các
nội dung cần thảo luận, các thành viên sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và tiến hành
biểu quyết.
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
Kết quả biểu quyết: ..........................................................................................

1

3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:
Sau khi lắng nghe các nội dung cần trao đổi, các thành viên công ty tiến hành thảo
luận để thông qua các nội dung có liên quan. Các thành viên đã thống nhất việc biểu
quyết và không có thành viên nào có ý kiến khác.
4. Sửa đổi điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật:
Điều ......, Điều ...
CÔNG TY TNHH …….
---------------------
Số:..............
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------------
……, ngày tháng năm ……….
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................
(Về việc Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty)
---------------------------
Hôm nay, vào hồi ....., tại trụ sở chính công ty. Hội đồng thành viên Công ty ............
(GCN đăng kinh doanh số: ............. do phòng đăng kinh doanh - Sở Kế hoạch
và Đầu tư .......... cấp ngày: ............) tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua
việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty.
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ.
1. Các thành viên có mặt:
Stt Họ và tên Số vốn góp (đồng) Tỷ lệ vốn góp (%)
1
2
Tổng:
2. Các thành viên vắng mặt: không
3. Thành viên mời:
.......................................
.......................................
4. Ch tọa và thư ký:
Chủ ta: ...........................
Thư ký: ...........................
B. NI DUNG CUỘC HP
1. Mục đích, chương trình họp
Hội đng tnh viên công ty tiến nh phiên hp nhm thảo lun tng qua
pơng án thay đi đăng ký kinh doanh ca công ty.
Sau khi ch tịch Hi đng thành viên đc tun b khai mạc cuc hp, lắng nghe các
nội dung cn tho lun, các thành viên s tiến hành thảo lun, cho ý kiến và tiến hành
biu quyết.
2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp
Các nội dung cần thảo luận và thông qua gồm có:
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
Kết quả biểu quyết: ..........................................................................................
1
Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty THHH - Trang 2
Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty THHH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty THHH 9 10 772