Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ..../BB-

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)
Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các
thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc và cho ý kiến về việc
tổ chức và thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được
gọi tắt là "Công ty") với nội dung chính như sau:
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ tọa cuộc họp:.......................................– Thành viên sáng lập, Chủ tịch Hội đồng
thành viên Công ty
2. Thư ký cuộc họp:........................................- Thành viên sáng lập;
3. Thành viên khác:........................................ - Thành viên sáng lập;
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP
Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Chương trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:
1.

Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng ký
là ............. đồng (............. đồng Việt Nam), với cơ cấu vốn như sau:

a/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
b/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
c/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
2.

Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm ... đợt với số vốn góp mỗi
đợt là:

a/ Đợt 1: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
b/ Đợt 2: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
c/ Đợt 3: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
d/ Đợt 4: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:

Ngày …../...../..... (theo cam kết góp vốn khi thành lập công ty), các thành viên sáng
lập góp đợt 1;
Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 2;
Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 3;
Ngày …../...../..... , các thành viên sáng lập góp đợt 4.
Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, các thành viên tham dự
Hội nghị đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên
bản.
Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, và lưu tại Sổ biên bản
của Công ty T...
CÔNG TY TNHH .....
Số: ..../BB-
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(V/v: Tiến độ góp vốn điều lệ Công ty)
Hôm nay, ngày ...../...../....., vào hồi ....., tại Trụ sở chính của Công ty: ..........., các
thành viên sáng lập tổ chức họp Hội đồng thành viên để bàn bạc cho ý kiến về việc
tổ chức thực hiện tiến độ góp vốn của Công ty TNHH ................... (sau đây được
gọi tắt "Công ty") với nội dung chính như sau:
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Chủ tọa cuộc họp:....................................... Thành viên sáng lập, Ch tịch Hội đồng
thành viên Công ty
2. T cuộc họp:........................................- Thành viên sáng lập;
3. Thành viên khác:........................................ - Thành viên sáng lập;
II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP
Hội nghị bắt đầu vào lúc 9h30’. Cơng trình họp đã thông qua các quyết nghị sau:
1. Các thành viên nhất trí góp vốn vào Công ty với tổng số vốn như đã đăng
............. đồng (............. đồng Việt Nam), với cấu vốn như sau:
a/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
b/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
c/ Ông/bà: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam),
chiếm ..........% vốn điều lệ;
2. Các thành viên sáng lập nhất trí thực hiện góp vốn làm ... đợt với số vốn góp mỗi
đợt là:
a/ Đợt 1: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
b/ Đợt 2: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
c/ Đợt 3: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
d/ Đợt 4: ...................... góp ................... đồng (............... đồng Việt Nam);
Các thành viên góp vốn theo tiến độ sau:
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 9 10 640