Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên bản
họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200..
tại ...................................................................................................................
Chúng tôi, gồm:
1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã .........................
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
2. Ông (bà) ................................... Cán bộ LĐTBXH, thường trực Hội đồng;
3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;
4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên;
5. Ông (bà) ................................... Đại diện................................. Thành viên;
6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên;
........................
đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở
bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:
a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội,
cơ sở bảo trợ xã hội):
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã
hội, cơ sở bảo trợ xã hội):
1. .........................................................................................................................
Lý do:..................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
Lý do:................................................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên bản
họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200..
tại ...................................................................................................................
Chúng tôi, gồm:
1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã .........................
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội
2. Ông (bà) ................................... Cán bộ LĐTBXH, thường trực Hội đồng;
3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên;
4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên;
5. Ông (bà) ................................... Đại diện................................. Thành viên;
6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên;
........................
đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà xã hội, Cơ sở
bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau:
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
3. ........................................................................................................................
Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau:
a) c trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà hội,
cơ sở bảo trợ xã hội):
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà
hội, cơ sở bảo trợ xã hội):
1. .........................................................................................................................
Lý do:..................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
Lý do:..................................................................................................................
Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết
định.
Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200.....
Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-Lao động-
Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản.
Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 9 10 692