Ktl-icon-tai-lieu

Biên Bản Họp Kỷ Luật Học Sinh

Được đăng lên bởi thanhlong-vtt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH
LỚP ……..
Hôm nay, vào hồi ……g……. ngày ………………….. tại phòng học lớp
……. đã tiến hành cuộc họp xét kỷ luật học sinh ......................................………
Thành phần tham gia họp gồm có:
1. Thầy/cô chủ nhiệm lớp: ………………………………………............
2. Học sinh trong lớp có mặt ……/…….. học sinh.
Tiến trình họp xét kỷ luật:
- Thầy/cô chủ nhiệm lớp nêu lý do cuộc họp: ……………………………
- Học sinh ………………………………. đọc bản kiểm điểm cá nhân,
trong đó nêu rõ đã vi phạm .………………………………………………………
và tự nhận hình thức kỷ luật là ..... ………………………………………….........
- Ý kiến phát biểu của học sinh trong lớp:
………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Thầy/cô chủ nhiệm phân tích (các) lỗi vi phạm của bạn ……… và đề
xuất hình thức kỷ luật là …………………..…………………………………….
- Biểu quyết của tập thể lớp:
+ Đồng ý:........../.............. Không đồng ý: .............../...........
+ Ý kiến khác:
…………………………………………………………………………………...
- Các yêu cầu đối với học sinh …………… cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................
- Kết luận của GVCN về hình thức kỷ luật học sinh: .................................
Cuộc họp kết thúc vào hồi ……g……. cùng ngày.
Thư ký

Học sinh vi phạm

Đại diện tập thể lớp
Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn lớp

Giáo viên chủ nhiệm lớp
1

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH
LỚP ……..
Hôm nay, vào hồi ……g……. ngày ………………….. tại phòng học lớp
……. đã tiến hành cuộc họp xét kỷ luật học sinh ......................................………
Thành phần tham gia họp gồm có:
1. Thầy/cô chủ nhiệm lớp: ………………………………………............
2. Học sinh trong lớp có mặt ……/…….. học sinh.
Tiến trình họp xét kỷ luật:
- Thầy/cô chủ nhiệm lớp nêu lý do cuộc họp: ……………………………
- Học sinh ………………………………. đọc bản kiểm điểm cá nhân,
trong đó nêu rõ đã vi phạm .………………………………………………………
và tự nhận hình thức kỷ luật là ..... ………………………………………….........
- Ý kiến phát biểu của học sinh trong lớp:
………………………………………………………………………………….....
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Thầy/cô chủ nhiệm phân tích (các) lỗi vi phạm của bạn ……… và đề
xuất hình thức kỷ luật là …………………..…………………………………….
- Biểu quyết của tập thể lớp:
+ Đồng ý:........../.............. Không đồng ý: .............../...........
+ Ý kiến khác:
…………………………………………………………………………………...
- Các yêu cầu đối với học sinh …………… cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................
- Kết luận của GVCN về hình thức kỷ luật học sinh: .................................
Cuộc họp kết thúc vào hồi ……g……. cùng ngày.
Thư ký Học sinh vi phạm
Đại diện tập thể lớp
Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn lớp
Giáo viên chủ nhiệm lớp
1
Biên Bản Họp Kỷ Luật Học Sinh - Người đăng: thanhlong-vtt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên Bản Họp Kỷ Luật Học Sinh 9 10 639