Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

Được đăng lên bởi hoaiphuongktb-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA: CÔNG TY....
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….
BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng
……………...
Thuế GTGT ……………...
Tổng số
……………...
(Bằng chữ:…………………………………………………)
3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết
không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN MUAĐẠI DIỆN BÊN BÁN

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:
BÊN MUA: CÔNG TY....
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….
BÊN BÁN: CÔNG TY..........................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Người đại diện:……………….................... Chức vụ: …………….
Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:
1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Tổng cộng ……………...
Thuế GTGT ……………...
Tổng số ……………...
(Bằng chữ:…………………………………………………)
3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )
Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết
không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị
pháp lý như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN MUA ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
http://luat247.vn
Biên bản hủy hóa đơn GTGT - Người đăng: hoaiphuongktb-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản hủy hóa đơn GTGT 9 10 109