Ktl-icon-tai-lieu

biên bản khảo sát sơ bộ

Được đăng lên bởi linhngoc196
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1535 lần   |   Lượt tải: 3 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG II

Vĩnh Tường, ngày 26 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ
Hôm nay, ngày … tháng …. năm 2015 đại diện đoàn đánh giá ngoài
khảo sát sơ bộ tại Trường Mầm non Bình Dương II, huyệnVĩnh Tường.
I. THÀNH PHẦN
Đoàn đánh giá ngoài:
- Bà: Nguyễn Thị Giang - Trưởng đoàn.
- Bà: Lại Thị Bích Ngọc - Thư ký.
Lãnh đạo trường Mầm non Bình Dương II.
- Bà: Lê Thị Bích Hậu- Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTĐG
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐTĐG
- Bà: Nguyễn Thị Bích Lan B- Thư ký HĐTĐG.
II. NỘI DUNG
1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá
Bà Nguyễn Thị Giang và bà Lê Thị Bích Hậu trao đổi về kết quả nghiên
cứu hồ sơ tự đánh giá của nhà trường (có văn bản kèm theo).
2. Những yêu cầu cụ thể đối với nhà trường
Nhà trường cần nghiêm túc xem xét lại về kết quả nghiên cứu hồ sơ
đánh giá của đoàn (có thông báo kèm theo). Trước khi đoàn tiến hành khảo sát
chính thức nhà trường khắc phục những điểm mà nhà trường thấy phù hợp; nếu
nhà trường có chỉnh sửa về bản báo cáo tự đánh giá, cần chuyển báo cáo TĐG
cho mỗi thành viên hội đồng ĐGN 01 bản.
Đoàn đánh giá ngoài yêu cầu Hội đồng tự đánh giá trường mầm non
Bình Dương II khẩn trương rà soát lại báo cáo tự đánh giá và khắc phục những
thiếu sót trong quá trình viết báo cáo và thu thập thông tin, minh chứng.
3. Kế hoạch khảo sát chính thức

Bà: Nguyễn Thị Giangthông báo nội dung kế hoạch khảo sát chính thức
của Đoàn đánh giá ngoài.
Ngày/giờ

Công việc

Ngày thứ nhất: ……../2015
08h00 - 09h00 - Họp với lãnh đạo trường và hội đồng tự đánh giá:
+ Giới thiệu thành phần đoàn đánh giá ngoài, mục đích và phạm
vi của chuyến khảo sát;
+ Thông báo cho trường những vấn đề mà đoàn quan tâm sau
khi nghiên cứu báo cáo tự đánh giá của trường;
+ Nghe giới thiệu ngắn gọn về trường, hội đồng tự đánh giá và
quá trình tự đánh giá của trường.
- Họp đoàn đánh giá ngoài.
09h00 - 11h30 Xem xét, kiểm tra minh chứng và các tài liệu có liên quan khác.
11h30 - 13h30 Nghỉ trưa.
13h00 - 16h00 - Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn các thành viên hội đồng tự đánh
giá của trường;
- Gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên, phụ huynh, lãnh đạo địa phương và trẻ.
16h00 - 16h30 Sơ kết công việc trong ngày, điều chỉnh chương trình làm việc
và thống nhất lại với trường (nếu cần).
Ngày thứ hai:
08h00 - 09h00 Quan sát các hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp, khảo sát
cơ sở vật chất, trang thiết b...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
TRƯỜNG MN BÌNH DƯƠNG II
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 26 tháng 12 năm 2014
BIÊN BẢN KHẢO SÁT SƠ BỘ
Hôm nay, ngàytháng …. m 2015 đại diện đoàn đánh giá ngoài
khảo sát sơ bộ tại Trường Mầm non Bình Dương II, huyệnVĩnh Tường.
I. THÀNH PHẦN
Đoàn đánh giá ngoài:
- Bà: Nguyễn Thị Giang - Trưởng đoàn.
- Bà: Lại Thị Bích Ngọc - Thư ký.
Lãnh đạo trường Mầm non Bình Dương II.
- Bà: Lê Thị Bích Hậu- Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTĐG
- Bà: Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch HĐTĐG
- Bà: Nguyễn Thị Bích Lan B- Thư ký HĐTĐG.
II. NỘI DUNG
1. Trao đổi về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá
Bà Nguyễn Thị Giang và Thị Bích Hậu trao đổi về kết quả nghiên
cứu hồ sơ tự đánh giá của nhà trường (có văn bản kèm theo).
2. Những yêu cầu cụ thể đối với nhà trường
Nhà trường cần nghiêm túc xem xét lại về kết quả nghiên cứu hồ sơ
đánh giá của đoàn ( thông báo kèm theo). Trước khi đoàn tiến hành khảo sát
chính thức nhà trường khắc phục những điểm mà nhà trường thấy phù hợp; nếu
nhà trường chỉnh sửa về bản báo cáo tự đánh giá, cần chuyển báo cáo TĐG
cho mỗi thành viên hội đồng ĐGN 01 bản.
Đoàn đánh giá ngoài yêu cầu Hội đồng tự đánh giá trường mầm non
Bình Dương II khẩn trương rà soát lại báo cáo tự đánh giá và khắc phục những
thiếu sót trong quá trình viết báo cáo và thu thập thông tin, minh chứng.
3. Kế hoạch khảo sát chính thức
biên bản khảo sát sơ bộ - Trang 2
biên bản khảo sát sơ bộ - Người đăng: linhngoc196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
biên bản khảo sát sơ bộ 9 10 261