Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 231 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 3.6
(Phải viết tay)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
Đơn vị:.............................
Tỉnh, Bộ: ........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày

tháng

năm 200...

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ..........................
được thành lập theo quyết định số: .................................. ngày......./....../200..... của
............................................................................................................................................................
2- Hội đồng họp ngày............../............../ 200.......... bầu Nhà giáo ưu tú.
3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ................. người, gồm các ông bà sau:
- Trưởng ban kiểm phiếu:
...........................................................................................................................
- Các uỷ viên:
1...........................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................
4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................... người.
- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: .................................. người
- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ................... người.
Lý do:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ................................ phiếu

- Số phi...
Mẫu 3.6
(Phải viết tay)
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG
DANH HIỆU NGND-NGƯT
Đơn vị:.............................
Tỉnh, Bộ: ........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày tháng năm 200...
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1- Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: ..........................
được thành lập theo quyết định số: .................................. ngày......./....../200..... của
............................................................................................................................................................
2- Hội đồng họp ngày............../............../ 200.......... bầu Nhà giáo ưu tú.
3- Số thành viên được bầu vào ban kiểm phiếu: ................. người, gồm các ông bà sau:
- Trưởng ban kiểm phiếu:
...........................................................................................................................
- Các uỷ viên:
1...........................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
5..............................................................................................................................................
4- Tổng số thành viên trong Hội đồng theo quyết định: ......................... người.
- Số thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu: .................................. người
- Số thành viên Hội đồng không tham gia bỏ phiếu: ................... người.
Lý do:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- Số phiếu phát cho các thành viên Hội đồng: ................................ phiếu
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ - Trang 2
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 9 10 52