Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM .....

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ……….
-------------Số: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------….., ngày ….. tháng ……. năm …….

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM .....
Hôm nay, vào lúc .... giờ ......,ngày
có các ông, bà có tên sau:
1- Ông /Bà.......................
:
2- Ông/Bà.........................
:
3- Ông /Bà............................ :

..... tháng ........ năm ...... tại ............ Ban kiểm phiếu gồm
Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:
1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm ......
Kết quả biểu quyết :
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ....... CP
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận :
2- Phân phối lợi nhuận năm ........
Kết quả biểu quyết :
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .......... CP , trong đó :
- Số phiếu tán thành :............ CP, chiếm tỉ lệ ..........% ( Tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ........... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận : ........................
3-Kế hoạch năm .....
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ....... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận :
4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%).

- Số phiếu không tán thành : ....... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .... CP.
Kết luận :
5-Báo cáo Ban Kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành : ....... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận :
6-Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2010
Kết quả biểu quyết :
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%).
- Số phiếu không tán thành : ....... CP.
- Số phiếu không có ý kiến ...
CÔNG TY ……….
--------------
Số: ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
….., ngày ….. tháng ……. năm …….
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM .....
Hôm nay, vào lúc .... giờ ......,ngày ..... tháng ........ năm ...... tại ............ Ban kiểm phiếu gồm
có các ông, bà có tên sau:
1- Ông /Bà....................... : Trưởng ban
2- Ông/Bà......................... : Thành viên
3- Ông /Bà............................ : Thành viên
Đã tiến hành kiểm phiểu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:
1-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm ......
Kết quả biểu quyết :
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó.
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ....... CP
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận :
2- Phân phối lợi nhuận năm ........
Kết quả biểu quyết :
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .......... CP , trong đó :
- Số phiếu tán thành :............ CP, chiếm tỉ lệ ..........% ( Tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ........... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận : ........................
3-Kế hoạch năm .....
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó;
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%)
- Số phiếu không tán thành : ....... CP.
- Số phiếu không có ý kiến : ..... CP.
- Số phiếu không hợp lệ: .... CP
Kết luận :
4-Báo cáo hoạt dộng của HĐQT
Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : ..........CP , trong đó:
- Số phiếu tán thành :........CP, chiếm tỉ lệ ......% ( tỉ lệ qui định 65%).
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ..... - Trang 2
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ..... - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM ..... 9 10 326