Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản kiểm tra công đoàn cuối năm học

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH - VỮNG MẠNH XUẤT SẮC
Đơn vị: ………………………………………….
Năm học: 2014 - 2015.
Tiến hành lúc: ……. giờ, ngày …… tháng …… năm 2015
Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo,
I. Thành phần
1. Đoàn (tổ) kiểm tra:
1. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
2. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
3. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
4. Đ/c………………………………… chức vụ:……………………
5. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
2. Đơn vị được kiểm tra:
1.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
2.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
3.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
4. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
II. Nội dung
Kiểm tra Công đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc năm học 20142015; Theo các nội dung tại CV số13/CV-CĐN ngày 27/4/2015;
III. Diễn biến kiểm tra
* Đối với CĐCS:
1. Báo cáo tóm tắt các hoạt động
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………
a. Hạn chế của CĐCS:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………… …………………………………
b. Tự chấm điểm:…………………

* Phần kiểm tra của Công đoàn ngành:
1. Hồ sơ sổ sách:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
2. Hồ sơ ban (tổ) nữ công:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3. Hồ sơ UBKT:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. Hồ sơ Ban TTND:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Hồ sơ tổ công đoàn:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
IV. Nhận xét về hồ sơ:
* Ưu điểm:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
* Tồn tại:
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
V. Đánh giá chung:
* Ưu điểm:
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM TRA
CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH - VỮNG MẠNH XUẤT SẮC
Đơn vị: ………………………………………….
Năm học: 2014 - 2015.
Tiến hành lúc: ……. giờ, ngày …… tháng …… năm 2015
Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo,
I. Thành phần
1. Đoàn (tổ) kiểm tra:
1. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
2. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
3. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
4. Đ/c………………………………… chức vụ:……………………
5. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………
2. Đơn vị được kiểm tra:
1.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
2.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
3.Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
4. Đ/c ………………………………… chức vụ:……………………..
II. Nội dung
Kiểm tra Công đoàn vững mạnh vững mạnh xuất sắc năm học 2014-
2015; Theo các nội dung tại CV số13/CV-CĐN ngày 27/4/2015;
III. Diễn biến kiểm tra
* Đối với CĐCS:
1. Báo cáo tóm tắt các hoạt động
…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………
a. Hạn chế của CĐCS:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………… …………………………………
b. Tự chấm điểm:…………………
Biên bản kiểm tra công đoàn cuối năm học - Trang 2
Biên bản kiểm tra công đoàn cuối năm học - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản kiểm tra công đoàn cuối năm học 9 10 122