Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên môn

Được đăng lên bởi thanhhailt309
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 894 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS LÂU THƯỢNG
TỔ: TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâu Thượng, ngày … tháng … năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
1. Thời gian: ..... giờ … phút, ngày …. tháng …. năm 2014
2. Địa điểm: Phòng tổ Tự nhiên.
3. Thành phần:
- Chủ trì: Đ/c Dương Thị Thanh Hải – Tổ trưởng tổ KH Tự nhiên.
- Người kiểm tra: ………………………………………..
- Người được kiểm tra: ………………………………….
II. NỘI DUNG
1. Kế hoạch giảng dạy
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Sổ lịch báo giảng:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Giáo án:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..

4. Sổ điểm:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Sổ dự giờ, thăm lớp:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Sổ họp:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Sổ chủ nhiệm:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Xếp loại hồ sơ: ……………………………
Biên bản kết thúc vào hồi …h cùng ngày, đã thông qua và nhất trí 100%
Người được kiểm tra
Người kiểm tra

………………………..…

………………………..

TRƯỜNG THCS LÂU THƯỢNG
TỔ: TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâu Thượng, ngày … tháng … năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
1. Thời gian: ..... giờ … phút, ngày …. tháng …. năm 2015
2. Địa điểm: Phòng tổ Tự nhiên.
3. Thành phần: Chủ trì: Đ/c Dương Thị Thanh Hải – Tổ trưởng tổ KH Tự nhiê...
TRƯỜNG THCS LÂU THƯỢNG
TỔ: TỰ NHIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâu Thượng, ngày … tháng … năm 2014
BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:
1. Thời gian: ..... giờ … phút, ngày …. tháng …. năm 2014
2. Địa điểm: Phòng tổ Tự nhiên.
3. Thành phần:
- Chủ trì: Đ/c Dương Thị Thanh Hải – Tổ trưởng tổ KH Tự nhiên.
- Người kiểm tra: ………………………………………..
- Người được kiểm tra: ………………………………….
II. NỘI DUNG
1. Kế hoạch giảng dạy
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Sổ lịch báo giảng:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Giáo án:
* Ưu điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Nhược điểm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…..
Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên môn - Trang 2
Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên môn - Người đăng: thanhhailt309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên môn 9 10 923