Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN

Được đăng lên bởi Quàng Trung
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1027 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………, ngày

tháng 02 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN
Trường: ………………………………
Họ và tên kế toán: ………………………………………………………………...
Năm học: ……………………………….
Nội dung kiểm tra hồ sơ:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
A. Số lượng hồ sơ có
Có
Không
1. Chứng từ thanh quyết toán lương, các khoản phụ cấp
với phòng GD&ĐT.
2. Sổ thanh toán lương cho các bộ giáo viên
3. Sổ theo dõi thu - Chi các loại quỹ nhà trường
4. Các loại chứng từ thu - Chi khác
B. Đánh giá chất lượng hồ sơ
1. Chứng từ thanh quyết toán lương, các khoản phụ cấp với phòng GD&ĐT.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Sổ thanh toán lương cho các bộ giáo viên
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Sổ theo dõi thu – Chi các loại quỹ nhà trường
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Các loại chứng từ thu – Chi khác
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Xếp loại: …………………………….
C. Kiến nghị.
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Kế toán
( ký, ghi rõ họ tên )

BGH nhà trường
( ký tên, đóng dấu )

Cán bộ thanh tra
( ký, ghi rõ họ tên )

2

...
PHÒNG GD&ĐT …….
THANH TRA PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………………, ngày tháng 02 năm 2014
BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN
Trường: ………………………………
Họ và tên kế toán: ………………………………………………………………...
Năm học: ……………………………….
Nội dung kiểm tra hồ sơ:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
A. Số lượng hồ sơ có Có Không
1. Chứng từ thanh quyết toán lương, các khoản phụ cấp
với phòng GD&ĐT.
2. Sổ thanh toán lương cho các bộ giáo viên
3. Sổ theo dõi thu - Chi các loại quỹ nhà trường
4. Các loại chứng từ thu - Chi khác
B. Đánh giá chất lượng hồ sơ
1. Chứng từ thanh quyết toán lương, các khoản phụ cấp với phòng GD&ĐT.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Sổ thanh toán lương cho các bộ giáo viên
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3. Sổ theo dõi thu – Chi các loại quỹ nhà trường
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1
BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN - Trang 2
BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN - Người đăng: Quàng Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ KẾ TOÁN 9 10 538