Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHI NHÁNH.........................

------------------------------MẪU SỐ: 05/CV

BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY
Họ và tên cán bộ kiểm tra:........................
Tên người vay:..........................................
Địa chỉ:
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số:............................................
ngày......tháng.......năm........
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3- Tài sản làm đảm bảo nợ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NGƯỜI VAY

CÁN BỘ KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

...
NGÂN HÀNG ..........
---------------
CHI NHÁNH.........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
MẪU SỐ: 05/CV
BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY
Họ và tên cán bộ kiểm tra:........................
Tên người vay:..........................................
Địa chỉ:
Đã tiến hành kiểm tra sử dụng vốn vay theo hợp đồng tín dụng số:............................................
ngày......tháng.......năm........
I- NỘI DUNG KIỂM TRA
1- Mục đích sử dụng tiền vay:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2- Tình hình thực hiện dự án, phương án, khả năng trả nợ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3- Tài sản làm đảm bảo nợ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II- Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III- Ý KIẾN CỦA NGƯỜI VAY:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
NGƯỜI VAY CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY 9 10 358