Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản kiểm tra thi đua khen thưởng

Được đăng lên bởi mntqkmhd-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG MẦM NON
THƯỢNG QUẬN

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
NĂM HỌC 2013-2014

Danh hiệu đăng ký: Tập thể Lao động xuất sắc
ĐIỂM
QUI
ĐỊNH

ĐIỂM
TỰ
CHẤM

Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo, chỉ
tiêu phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

35

34

1. Thực hiện kế hoạch phát triển:

5

5

4
3
3

4
3
3

5

4
5
5
5

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Yêu cầu: - Nhà trẻ
: Huy động 46%. Đã huy động: 47.3%.
- Mẫu giáo
: Huy động 96%.
100%.
- Mẫu giáo 5 tuổi: Huy động 100%.
100%.
2. Chia lớp theo độ tuổi đạt 80% trở lên và số cháu/lớp đúng quy định.
3. Tỷ lệ cháu chuyên, chăm đạt 85% trở lên (với NT) và 90% trở lên (với MG).
4. Tổ chức lớp bán trú cho 70% số cháu trở lên.
5. Đảm bảo an toàn cho trẻ . Trẻ phát triển bình thường về cân nặng, chiều cao từ
90% trở lên. Không có trẻ SDD (về cân nặng quá 5% và chiều cao quá 6%)
6. Chất lượng giáo dục:
- Thực hiện đầy đủ chương trình.
- Đảm bảo cân đối giữa các môn học và hoạt động.
- Chất lượng chuyên môn chung qua khảo sát đạt khá trở lên.
Tiêu chuẩn 2: Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết, có ý thức
trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng.
1. Đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; hội đồng
sư phạm, tổ chuyên môn sinh hoạt có nền nếp.
2. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 50% trở lên
3. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ đạt kết quả tốt; giáo viên tích cực
tham gia viết, áp dụng SKKN. Tỷ lệ viết SKKN gửi huyện đạt 30% trở lên.
4. Có biện pháp đạt hiệu quả để cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần cho giáo viên.
Tiêu chuẩn 3: Xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, cảnh quan sư
phạm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.
1. Trường có đầy đủ phòng học, bàn ghế đúng quy cách; có hệ thống tường bao
an toàn; thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng THTT-HSTC".
2. Trường có vườn cây, sân chơi, đồ chơi ngoài trời, công trình vệ sinh, nước
sạch, bếp ăn đáp ứng yêu cầu nuôi dạy trẻ.
3. Trang thiết bị của nhà trường đạt 50% yêu cầu trở lên theo tiêu chuẩn đối với
trường trọng điểm.
1

5
5
5
15

15

5
4

5
4

3

3

3
20

3
20

5

5

5

5

5

5

ĐIỂM
KIỂM
TRA

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

4. Sử dụng, bảo quản tốt CSVC trang thiết bị; giáo viên tích cực hưởng ứng
phong trào làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
Tiêu chuẩn 4: Có từ 50% trở lên số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên
tiến. Không có người bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
1. Có ít nhất 50% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
2. Có giáo viên ...
TRƯỜNG MẦM NON PHIẾU CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
THƯỢNG QUẬN NĂM HỌC 2013-2014
Danh hiệu đăng ký: Tập thể Lao động xuất sắc
NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
ĐIỂM
QUI
ĐỊNH
ĐIỂM
TỰ
CHẤM
ĐIỂM
KIỂM
TRA
Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu, kế hoạch đào tạo, chỉ
tiêu phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
Yêu cầu: - Nhà trẻ : Huy động 46%. Đã huy động: 47.3%.
- Mẫu giáo : Huy động 96%. 100%.
- Mẫu giáo 5 tuổi: Huy động 100%. 100%.
2. Chia lớp theo độ tuổi đạt 80% trở lên và số cháu/lớp đúng quy định.
3. Tỷ lcháu chuyên, chăm đạt 85% trở lên (với NT) và 90% trở lên (với MG).
4. Tổ chức lớp bán trú cho 70% số cháu trở lên.
5. Đm bảo an toàn cho tr . Tr phát trin bình thưng vcân nng, chiu cao t
90% tr lên. Không có tr SDD (v cân nặng quá 5% và chiu cao q 6%)
6. Chất lượng giáo dục:
- Thực hiện đầy đủ chương trình.
- Đảm bảo cân đối giữa các môn học và hoạt động.
- Chất lượng chuyên môn chung qua khảo sát đạt khá trở lên.
35
5
4
3
3
5
5
5
5
34
5
4
3
3
4
5
5
5
Tiêu chuẩn 2: Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đoàn kết, ý thức
trách nhiệm, có trình độ chuyên môn vững vàng.
1. Đội ngũ giáo viên đoàn kết, yêu nghề, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; hội đồng
sư phạm, tổ chuyên môn sinh hoạt có nền nếp.
2. Tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 50% trở lên
3. Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ đạt kết quả tốt; giáo viên tích cực
tham gia viết, áp dụng SKKN. Tỷ lệ viết SKKN gửi huyện đạt 30% trở lên.
4. Có biện pháp đạt hiệu quả để cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời
sống vật chất và tinh thần cho giáo viên.
15
5
4
3
3
15
5
4
3
3
Tiêu chuẩn 3: Xây dựng sở vật chất, môi trường giáo dục, cảnh quan
phạm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.
1. Trường có đầy đủ phòng học, bàn ghế đúng quy cách; có hệ thống tường bao
an toàn; thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng THTT-HSTC".
2. Trường có vườn cây, sân chơi, đồ chơi ngoài trời, công trình vệ sinh, nước
sạch, bếp ăn đáp ứng yêu cầu nuôi dạy trẻ.
3. Trang thiết bị của nhà trường đạt 50% yêu cầu trở lên theo tiêu chuẩn đối với
trường trọng điểm.
20
5
5
5
20
5
5
5
1
Biên bản kiểm tra thi đua khen thưởng - Trang 2
Biên bản kiểm tra thi đua khen thưởng - Người đăng: mntqkmhd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản kiểm tra thi đua khen thưởng 9 10 721