Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 421 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy
Mẫu PC3
BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_____________________
BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC
Hồi…….giờ……ngày……tháng……năm………tại………….……………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy
Đối với:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tình hình và kết quả kiểm tra như sau :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
Tại thời điểm cấp biên bản này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
theo quy định của pháp luật để :
……………………………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Biên bản lập xong hồi…….giờ…….phút, ngày……..tháng……..năm……..
gồm:……trang được lập thành……bản, mỗi bên liên giữ 01 bản, đã được đọc
lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.
ĐẠI DIỆN
CƠ SỞ
(Ký tên đóng dấu)

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

CÁN BỘ
KIỂM TRA AN TOÀN PCCC
(Ký tên đóng dấu)

XÁC NHẬN
CỦA SỞ CS PCCC TP.HCM

Mẫu này chỉ sử dụng cho các đối tượng
Thuộc diện cấp biên bản kiểm tra xác nhận
Đủ điều kiện PCCC theo Nghị định 08/2001/NĐ-CP

...
Mẫu biên bản kiểm tra xác nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy
Mẫu PC3
BH theo Thông tư số: 04/2004/TT-BCA
ngày 31-3-2004
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
_____________________
BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC
Hồi…….giờ……ngày……tháng……năm………tại………….……………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Đã tiến hành kiểm tra xác nhận điều kiện về phòng cháy chữa cháy
Đối với:
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tình hình và kết quả kiểm tra như sau :
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………
Tại thời điểm cấp biên bản này có đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy
theo quy định của pháp luật để :
……………………………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Biên bản lập xong hồi…….giờ…….phút, ngày……..tháng……..năm……..
gồm:……trang được lập thành……bản, mỗi bên liên giữ 01 bản, đã được đọc
lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.
ĐẠI DIỆN ĐẠI DIỆN CÁN BỘ
CƠ SỞ ĐƠN VỊ LIÊN QUAN KIỂM TRA AN TOÀN PCCC
(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)
XÁC NHẬN
CỦA SỞ CS PCCC TP.HCM
BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC - Trang 2
BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM TRA XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC 9 10 891