Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN KIỂM TRA

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
mẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo
cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo
vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN
CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC
Đoàn kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường của Dự án “…” trước khi đi vào vận hành chính thức được thành lập theo Quyết
định số … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kiểm tra từ ngày … tháng … năm … đến ngày …
tháng … năm … tại …
- Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt)
- Đại diện phía Chủ dự án: (Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ những người có mặt)
- Với sự tham gia của: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ, đơn vị công tác của những người có mặt)
I. Nội dung kiểm tra: (theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và những yêu
cầu cần thiết khác do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định
dựa theo tình hình thực tế khách quan của từng nơi, từng lúc và từng dự án cụ thể)
II. Nhận xét, kết luận:
III. Ý kiến của Chủ dự án:
Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc kỹ cho những người tham
dự cùng nghe.

Đại diện phía Dự án
(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Trưởng Đoàn kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)
Đại diện các cơ quan phối hợp kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và đại diện phía chủ dự án ký vào góc trái phía dưới của từng trang biên
bản (trừ trang cuối).

...
mu biên bn kim tra vic thc hin các ni dung ca báo cáo và yêu cu ca quyết đnh phê duyt báo
cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vn hành chính thc
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của B Tài nguyên và
Môi trường hướng dn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bo
vệ môi trường)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
--------------
BIÊN BN KIM TRA VIC THC HIN
CÁC NI DUNG CA BÁO CÁO VÀ YÊU CU CA QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CA DỰ ÁN “…” TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THC
Đoàn kiểm tra vic thc hin các ni dung ca báo cáo và yêu cu ca Quyết định phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường ca Dự án “…” trước khi đi vào vn hành chính thc được thành lp theo Quyết
định s … ngày … tháng … năm … của … đã tiến hành kim tra từ ngày … tháng … năm … đến ngày
tháng … năm … tại …
- Thành phần Đoàn kiểm tra gm: (ghi đầy đủ h tên của Trưởng đoàn và tất cả các đoàn viên có mặt)
- Đại din phía Ch d án: (Ghi đầy đủ h, tên, chc v những người có mt)
- Vi s tham gia ca: (ghi đầy đủ h, tên, chc vụ, đơn vị công tác ca những người có mt)
I. Ni dung kim tra: (theo quy định ti khoản 3 Điều 16 ca Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và nhng yêu
cu cn thiết khác do cơ quan có thẩm quyn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường quyết định
da theo tình hình thc tế khách quan ca từng nơi, từng lúc và tng d án c th)
II. Nhn xét, kết lun:
III. Ý kiến ca Ch d án:
Biên bản được lp vào hi … gi … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc k cho những người tham
d cùng nghe.
Đại diện phía Dự án
(Ký, ghi họ tên, chức vụ)
Trưởng Đoàn kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)
Đại diện các cơ quan phối hợp kiểm tra
(Ký, ghi họ tên)
Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra và đại din phía ch d án ký vào góc trái phía dưới ca tng trang biên
bn (tr trang cui).
BIÊN BẢN KIỂM TRA - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN KIỂM TRA 9 10 202