Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản làm việc

Được đăng lên bởi vietuocktxd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Kim §ång, ngµy

th¸ng

n¨m 20139

biªn b¶n Lµm viÖc
( V.v sö lý kü thuËt söa ch÷a c«ng tr×nh)
C«ng tr×nh: Chî NÆm Nµng, x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2013, t¹i hiÖn trêng c«ng tr×nh: Chî NÆm Nµng,
x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
1. §¹i diÖn UBND x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
- ¤ng: ............................
Chøc vô: .........................
- ¤ng: ............................
Chøc vô: ........................
2. §¹i diÖn Ban QL chî NÆm Nµng x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An.
- ¤ng: ...........................
Chøc vô: ....................
- ¤ng: ...........................
Chøc vô: .....................
3. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: Doanh NghiÖp T Nh©n X©y Dùng S¬n La.
- ¤ng: Lu V¨n Nam
Chøc vô: Gi¸m ®èc.
- ¤ng: ………………….
Chøc vô: Kü thuËt.
Sau khi kiÓm tra hiÖn trêng vµ ®èi chiÕu víi b¶n vÏ ThiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª
duyÖt chóng t«i cïng thèng nhÊt söa ch÷a c¸c néi dung nh sau:
1, èp l¸t l¹i mÆt trong cña quÇy b¸n thÞt.
2, R·nh tho¸t níc chî.
3, Vßi níc trong hép kü thuËt.
4, VÖ sinh giÕng níc.
5, Bæ sung thanh s¾t cÊy vµo thµnh giÕng lµm thang.
6, Bª t«ng tÊm l¾p ®Ëy thµnh giÕng.
7, Bæ sung M¸y b¬m níc míi.
Sau khi söa ch÷a xong c¸c h¹ng môc trªn §¬n vÞ thi c«ng tiÕn hµnh mêi Ban QL
chî NÆm Nµng vµ UBND x· Kim §ång ®Õn kiÓm tra nghiÖm thu c¸c h¹ng môc c«ng
viªc trªn, sau qu¸ tr×nh kiÓm tra & nghiÖm thu ®¶m b¶o yªu cÇu mü thuËt c«ng tr×nh.
C¸c bªn tham gia kiÓm tra, th«ng qua vµ thèng nhÊt ký tªn./.
UBND x· Kim §ång

t vÊn thiÕt kÕ

®¬n vÞ thi c«ng

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
D©n Chñ, ngµy

th¸ng

n¨m 20139

biªn b¶n Lµm viÖc
( V.v sö lý kü thuËt söa ch÷a c«ng tr×nh)
C«ng tr×nh: Chî Má S¾t, x· D©n Chñ huyÖn Hßa An tØnh Cao B»ng.
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2013, t¹i hiÖn trêng c«ng tr×nh: Chî Má S¾t, x·
D©n Chñ huyÖn Hßa An tØnh Cao B»ng.
1. §¹i diÖn UBND x· D©n Chñ huyÖn Hßa An tØnh Cao B»ng.
- ¤ng: ............................
Chøc vô: .........................
- ¤ng: ............................
Chøc vô: ........................

2. §¹i diÖn Ban QL chî x· D©n Chñ huyÖn Hßa An tØnh Cao B»ng.
- ¤ng: ...........................
Chøc vô: ....................
- ¤ng: ...........................
Chøc vô: .....................
3. §¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng: Doanh NghiÖp T Nh©n X©y Dùng S¬n La.
- ¤ng: Lu V¨n Nam
Chøc vô: Gi¸m ®èc.
- ¤ng: ………………….
Chøc vô: Kü thuËt.
Sau khi kiÓm tra hiÖn trêng vµ ®èi chiÕu víi b¶n ...
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Kim §ång, ngµy th¸ng n¨m 20139
biªn b¶n Lµm viÖc
( V.v sö lý kü thuËt söa ch÷a c«ng tr×nh)
C«ng tr×nh: Chî NÆm Nµng, x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
H«m nay, ngµy th¸ng n¨m 2013, t¹i hiÖn trêng c«ng tr×nh: Chî NÆm Nµng,
x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
1. §¹i diÖn UBND x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An tØnh Cao B»ng.
- ¤ng: ............................ Chøc vô: .........................
- ¤ng: ............................ Chøc vô: ........................
2. §¹i diÖn Ban QL chî NÆm Nµng x· Kim §ång huyÖn Th¹ch An.
- ¤ng: ........................... Chøc vô: ....................
- ¤ng: ........................... Chøc vô: .....................
3. §¹i diÖn ®¬n thi c«ng: Doanh NghiÖp T Nh©n X©y Dùng S¬n La.
- ¤ng: Lu V¨n Nam Chøc vô: Gi¸m ®èc.
- ¤ng: …………………. Chøc vô: Kü thuËt.
Sau khi kiÓm tra hiÖn trêng ®èi chiÕu víi b¶n vÏ ThiÕt kÕ thi c«ng ®· ®îc phª
duyÖt chóng t«i cïng thèng nhÊt söa ch÷a c¸c néi dung nh sau:
1, èp l¸t l¹i mÆt trong cña quÇy b¸n thÞt.
2, R·nh tho¸t níc chî.
3, Vßi níc trong hép kü thuËt.
4, VÖ sinh giÕng níc.
5, Bæ sung thanh s¾t cÊy vµo thµnh giÕng lµm thang.
6, Bª t«ng tÊm l¾p ®Ëy thµnh giÕng.
7, Bæ sung M¸y b¬m níc míi.
Sau khi söa ch÷a xong c¸c h¹ng môc trªn §¬n vÞ thi c«ng tiÕn hµnh mêi Ban QL
chî NÆm Nµng UBND Kim §ång ®Õn kiÓm tra nghiÖm thu c¸c h¹ng môc c«ng
viªc trªn, sau qu¸ tr×nh kiÓm tra & nghiÖm thu ®¶m b¶o yªu cÇu thuËt c«ng tr×nh.
C¸c bªn tham gia kiÓm tra, th«ng qua vµ thèng nhÊt ký tªn./.
UBND x· Kim §ång t vÊn thiÕt kÕ ®¬n vÞ thi ng
Biên bản làm việc - Trang 2
Biên bản làm việc - Người đăng: vietuocktxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản làm việc 9 10 483