Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA GVCN

Được đăng lên bởi Ngoan Trần
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH
VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIÁO DỤC HỌC SINH
Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………….………………………..
Địa điểm: Trường THCS Tràng An
Thành phần có mặt:

………………………………………………….
……………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………….………………………..
……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………….…………………….
……
Nội dung
1. Thông báo với phụ huynh về việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh:
STT

Họ và tên học sinh

Lớp

Nội dung vi phạm

1

2. Sau khi đã nghe thông báo và qua trao đổi để phối hợp giáo dục học sinh, phụ huynh
học sinh và học sinh cam kết với nhà trường các điều sau:
- Phụ huynh nhắc nhở con, em đi học đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của HS, không vi
phạm nội quy của trường, lớp.
- HS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, nếu tái phạm khuyết điểm nhà trường tiếp tục
mời cha mẹ học sinh đến trường làm việc. Nếu HS không tiến bộ sẽ tiến hành xét kỷ luật theo
quy định của Điều lệ Trường phổ thông.
Tràng An, ngày …… tháng ……... năm 2015
THƯ KÝ

TM. BAN GIÁM HIỆU

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CAM KẾT CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH
STT
1

Họ tên HS

Chữ kí của HS

Họ tên phụ huynh

Chữ kí của PH

...
TRƯỜNG THCS TRÀNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH
VỀ VIỆC PHỐI HỢP GIÁO DỤC HỌC SINH
Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………….………………………..
Địa điểm: Trường THCS Tràng An
Thành phần có mặt:
………………………………………………….
……………………………………………….………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………….………………………..
……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………….…………………….
……
Nội dung
1. Thông báo với phụ huynh về việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh:
STT Họ và tên học sinh Lớp Nội dung vi phạm
1
2. Sau khi đã nghe thông báo qua trao đổi để phối hợp giáo dục học sinh, phụ huynh
học sinh và học sinh cam kết với nhà trường các điều sau:
- Phụ huynh nhắc nhở con, em đi học đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của HS, không vi
phạm nội quy của trường, lớp.
- HS thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình, nếu tái phạm khuyết điểm nhà trường tiếp tục
mời cha m học sinh đến trường làm việc. Nếu HS không tiến bộ stiến hành xét kỷ luật theo
quy định của Điều lệ Trường phổ thông.
Tràng An, ngày …… tháng ……... năm 2015
TM. BAN GIÁM HIỆU THƯ KÝ
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CAM KẾT CỦA HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH HỌC SINH
STT Họ tên HS Chữ kí của HS Họ tên phụ huynh Chữ kí của PH
1
BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA GVCN - Người đăng: Ngoan Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN LÀM VIỆC CỦA GVCN 9 10 70