Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản lấy mẫu kéo thép

Được đăng lên bởi slamdunk89dmh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN QL CAÙC DÖÏ AÙN
HOAØNG NHAÂN
-----------    ----------Phieáu kieåm tra soá : ………………… / KT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
-----------    ----------Ninh Thuaän, ngaøy ….. thaùng …. naêm 2012

BIEÂN BAÛN LAÁY MẪU KEÙO NEÙN THEÙP
Teân döï aùn : Cöûa haøng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng keát hôïp cöûa haøng xaêng daàu.
Haïng muïc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hôïp ñoàng soá 41/ HÑ-XD veà vieäc thi coâng xaây döïng coâng trình Cöûa haøng kinh doanh vaät lieäu
xaây döïng keát hôïp cöûa haøng xaêng daàu, Xaõ Thaønh haûi. TP. PRTC, tænh Ninh Thuaän giöõa Ban
Quaûn Lyù Caùc Döï Aùn Hoaøng Nhaân Coâng Ty Coå Phaàn ÑT & XD Hoaøng Nhaân.
Ñôn vò thi coâng : Coâng Ty CP ÑT & XD Hoaøng Nhaân.
I.Thaønh Phaàn Laáy maãu :
 Ñaïi dieän chuû ñaàu tö : Ban QL Caùc Döï Aùn Hoaøng Nhaân
OÂng : Döông Tröôøng Kyø
Chöùc vuï : Tröôûng ban
OÂng : ……………………………
Chöùc vuï : CB KT
 Ñaïi dieän ñôn vò thi coâng : : Coâng ty CP XD & XD Hoaøng Nhaân
OÂng: …………………………..
OÂng: Ñaøo Xuaân Ngöôn

Chöùc vuï: ………………………
Chöùc vuï: kỹ thuật

 Ñaïi dieän ñôn vò thí nghieäm: Trung taâm thí nghieäm & kieåm ñònh VLXD Nam Mieàn Trung
Las.XD 371
OÂng: …………………………………………….
Chöùc vuï: CBTN
II.Noäi dung :

Stt
1
2
3
4
5
6
7

Cuøng xaùc nhaän laáy maãu theùp nhö sau :
Ñöôøng kính theùp
Chuûng loaïi
D6
Pomina
D8
Pomina
D10
Pomina
D12
Pomina
D14
Pomina
D16
Pomina
D18
Pomina

Chieàu daøi (cm)
100
100
80
80
80
80
80

Soá löôïng
3
3
3
3
3
3
3

III.Keát luaän :
Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa theùp.
ÑÔN VÒ THÍ NGHIEÄM

ÑÔN VÒ THI COÂNG

CHUÛ ÑAÀU TÖ

...
BAN QL CAÙC DÖÏ AÙN
HOAØNG NHAÂN
----------- -----------
Phieáu kieåm tra soá : ………………… / KT
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc
----------- -----------
Ninh Thuaän, ngaøy ….. thaùng …. naêm 2012
BIEÂN BAÛN LAÁY MU KEÙO NEÙN THEÙP
Teân döï aùn : Cöûa haøng kinh doanh vaät lieäu xaây döïng keát hôïp cöûa haøng xaêng daàu.
Haïng muïc:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hôïp ñoàng soá 41/ HÑ-XD veà vieäc thi coâng xaây döïng coâng trình ûa haøng kinh doanh vaät lieäu
xaây döïng keát hôïp cöûa haøng xaêng daàu, Xaõ Thaønh haûi. TP. PRTC, tænh Ninh Thuaän giöõa Ban
Quaûn Lyù Caùc Döï Aùn Hoaøng Nhaân Coâng Ty Coå Phaàn ÑT & XD Hoaøng Nhaân.
Ñôn vò thi coâng : Coâng Ty CP ÑT & XD Hoaøng Nhaân.
I.Thaønh Phaàn Laáy maãu :
Ñaïi dieän chuû ñaàu tö : Ban QL Caùc Döï Aùn Hoaøng Nhaân
OÂng : Döông Tröôøng Kyø Chöùc vuï : Tröôûng ban
OÂng : …………………………… Chöùc vuï : CB KT
Ñaïi dieän ñôn vò thi coâng : : Coâng ty CP XD & XD Hoaøng Nhaân
OÂng: ………………………….. Chöùc vuï: ………………………
OÂng: Ñaøo Xuaân Ngöôn Chöùc vuï: k thut
Ñaïi dieän ñôn thí nghieäm: Trung taâm thí nghieäm & kieåm ñònh VLXD Nam Mieàn Trung
Las.XD 371
OÂng: ……………………………………………. Chöùc vuï: CBTN
II.Noäi dung :
Cuøng xaùc nhaän laáy maãu theùp nhö sau :
Stt Ñöôøng kính theùp Chuûng loaïi Chieàu daøi (cm) Soá löôïng
1 D6 Pomina 100 3
2 D8 Pomina 100 3
3 D10 Pomina 80 3
4 D12 Pomina 80 3
5 D14 Pomina 80 3
6 D16 Pomina 80 3
7 D18 Pomina 80 3
III.Keát luaän :
Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa theùp.
ÑÔN VÒ THÍ NGHIEÄM ÑÔN VÒ THI COÂNG CHUÛ ÑAÀU TÖ
Biên bản lấy mẫu kéo thép - Trang 2
Biên bản lấy mẫu kéo thép - Người đăng: slamdunk89dmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản lấy mẫu kéo thép 9 10 678