Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản lấy và đúc mẫu bê tông

Được đăng lên bởi thanhnguyendtb2303
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

BIÊN BẢN LẤY VÀ ĐÚC MẪU BÊ TÔNG
(BÊ TÔNG ĐƯỢC LẤY NGẪU NHIÊN)

Dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên
tuyến phố Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm.
1. Khối đổ bê tông được lấy mẫu:
- Tên gói thầu: .....................................................................................................
- Hạng mục: ........................................................................................................
- Lý trình: ............................................................................................................
- Vị trí: .................................................................................................................
2. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:
a. Tư vấn giám sát:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
b. Nhà thầu thi công:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
b. Đơn vị thí nghiệm:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
3. Thời gian lấy mẫu:
Bắt đầu: ...... ngày ..... tháng ..... năm 200.....
Kết thúc: ...... ngày ..... tháng ..... năm 200.....
4. Nội dung công việc lấy mẫu:
-

Mác bê tông thiết kế: ......................................................................................................

-

Nơi sản xuất hỗ hợp bê tông: .........................................................................................

-

Thể tích khối đổ bê tông: ................................................................................................

-

Số tổ mẫu được lấy: .......................................................................................................

-

Kích thước mẫu: .............................................................................................................

-

Nơi đúc mẫu: ..................................................................................................................

-

Điều kiện bảo dưỡng mẫu: .............................................................................................

-

Yêu cầu thí nghiệm: .......................................................................................................
........................................................................................................................................
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
BIÊN BẢN LẤY VÀ ĐÚC MẪU BÊ TÔNG
(BÊ TÔNG ĐƯỢC LẤY NGẪU NHIÊN)
Dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên
tuyến phố Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm.
1. Khối đổ bê tông được lấy mẫu:
- Tên gói thầu: .....................................................................................................
- Hạng mục: ........................................................................................................
- Lý trình: ............................................................................................................
- Vị trí: .................................................................................................................
2. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu:
a. Tư vấn giám sát:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
b. Nhà thầu thi công:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
b. Đơn vị thí nghiệm:
Ông: .................................... Chức vụ: .....................................
3. Thời gian lấy mẫu:
Bắt đầu: ...... ngày ..... tháng ..... năm 200.....
Kết thúc: ...... ngày ..... tháng ..... năm 200.....
4. Nội dung công việc lấy mẫu:
- Mác bê tông thiết kế: ......................................................................................................
- Nơi sản xuất hỗ hợp bê tông: .........................................................................................
- Thể tích khối đổ bê tông: ................................................................................................
- Số tổ mẫu được lấy: .......................................................................................................
- Kích thước mẫu: .............................................................................................................
- Nơi đúc mẫu: ..................................................................................................................
- Điều kiện bảo dưỡng mẫu: .............................................................................................
- Yêu cầu thí nghiệm: .......................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Lưu ý:
Mỗi tổ mẫu được đúc 3 mẫu, 1 tổ mẫu dùng thí nghiệm, 1 tổ mẫu TVGS lưu, 1 tổ mẫu
Chủ đầu tư lưu làm đối chứng;
NHÀ THẦU THI CÔNG ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM TƯ VẤN GIÁM SÁT
(CB kỹ thuật) (CB thí nghiệm) (TVGS hiện trường)
Mẫu số: 06
Biên bản lấy và đúc mẫu bê tông - Người đăng: thanhnguyendtb2303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản lấy và đúc mẫu bê tông 9 10 554