Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:…………….
Địa chỉ:…………………
Mã QLLĐ: …………....
Số: ......./.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------..........., ngày……. tháng……. năm .….

BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể
1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp : ……………… người.
2. Phương thức lấy ý kiến :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết :

3. Số lượng người được lấy ý kiến :
( Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến
của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của
từng thành phần)
4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp:
…………người
Tỉ lệ : ……………%
5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh
nghiệp :………...người
Tỉ lệ : ……………%
6. Những điều khoản không tán thành :
(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỉ lệ % không tán
thành)
Xác nhận của đại diện BCH công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản
(Họ tên, chức danh)

...
Tên đơn vị:…………….
Địa chỉ:…………………
Mã QLLĐ: …………....
Số: ......./.......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
..........., ngày……. tháng……. năm .….
BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể
1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp : ……………… người.
2. Phương thức lấy ý kiến :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký :
- Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức lao động thông qua biểu quyết :
3. Số lượng người được lấy ý kiến :
( Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu tổ chức lấy ý kiến
của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của
từng thành phần)
4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp:
…………người
Tỉ lệ : ……………%
5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh
nghiệp :………...người
Tỉ lệ : ……………%
6. Những điều khoản không tán thành :
-
-
-
(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi tỉ lệ % không tán
thành)
Xác nhận của đại diện BCH công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)
Người viết biên bản
(Họ tên, chức danh)
BIÊN BẢN Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể 9 10 672