Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG

Được đăng lên bởi Phạm Mai Bảo Trân
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
HỘI ĐỒNG THI: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~

BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG
Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2014
Tại: Văn phòng trường THCS Nguyễn Huệ Đã tiến hành mở niêm phong: Đề thi học
kì II lớp 9 năm học 2013-2014.
Thành phần chứng kiến gồm có:
1) Ông (bà): Hồ Phước Đại Chức vụ: Phó hiệu trưởng.
2) Ông (bà): Phạm Xuân Trung Chức vụ: Giáo viên.
3) Ông (bà): Đặng Thị Thao Chức vụ: Văn thư.
4) Ông Đỗ Văn Nhân chức vụ Bảo vệ.
Tình trạng trước khi mở niêm phong: Còn nguyên vẹn niêm phong của PGD.
Tình trạng sau khi mở niêm phong: 4 đề thi học kì II môn Văn, Hóa, Toán, Sử lớp 9.
Những điểm cần lưu ý (nếu có):......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên, chữ ký các thành viên chứng kiến

KỲ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
HỘI ĐỒNG THI: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỀ THI ĐÃ PHÔ TÔ
Hồi 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2014
Tại: Văn phòng trường THCS Nguyễn Huệ Đã tiến hành niêm phong đề thi học kì II
lớp 9 năm học 2013-2014 đã phô tô với số lượng: 4344 đề trong đó 1086 đề môn
Văn, 1086 đề Hóa, 1086 đề thi môn Toán, 1086 đề thi môn sử.
Thành phần chứng kiến gồm có:
1) Ông (bà): Hồ Phước Đại Chức vụ: Phó hiệu trưởng.
2) Ông (bà): Phạm Xuân Trung Chức vụ: Giáo viên.
3) Ông (bà): Đặng Thị Thao Chức vụ: Văn thư.
4) Ông Đỗ Văn Nhân chức vụ Bảo vệ.
Tình trạng trước khi niêm phong: Đủ số lượng đề thi được phân theo từng phòng thi
từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 06.
Tình trạng sau khi niêm phong: Đề thi được niêm phong.
Những điểm cần lưu ý (nếu có):......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên, chữ ký các thành viên chứng kiến

KỲ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
HỘI ĐỒNG THI: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI...
KỲ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014
HỘI ĐỒNG THI: TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~
BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG
Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2014
Tại: Văn phòng trường THCS Nguyễn Huệ Đã tiến hành mở niêm phong: Đề thi học
kì II lớp 9 năm học 2013-2014.
Thành phần chứng kiến gồm có:
1) Ông (bà): Hồ Phước Đại Chức vụ: Phó hiệu trưởng.
2) Ông (bà): Phạm Xuân Trung Chức vụ: Giáo viên.
3) Ông (bà): Đặng Thị Thao Chức vụ: Văn thư.
4) Ông Đỗ Văn Nhân chức vụ Bảo vệ.
Tình trạng trước khi mở niêm phong: Còn nguyên vẹn niêm phong của PGD.
Tình trạng sau khi mở niêm phong: 4 đề thi học kì II môn Văn, Hóa, Toán, Sử lớp 9.
Những điểm cần lưu ý (nếu có):......................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên, chữ ký các thành viên chứng kiến
BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG - Người đăng: Phạm Mai Bảo Trân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BIÊN BẢN MỞ NIÊM PHONG 9 10 302