Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản nghiệm thu

Được đăng lên bởi xuantruong2908
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty TNHH MTV Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Thµnh c«ng §éc lËp – Tù do H¹nh phóc
------------***------------
Sè : ........../ ycNT Ngäc Tr¹o, ngµy ......... th¸ng ....... n¨m 2014
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
KÝnh göi : - Ban qu¶n lý dù ¸n ;
- Ban gi¸m s¸t céng ®ång
C«ng tr×nh : H¹ tÇng kÜ thuËt khu xen c khu tËp thÓ c«ng ty CPVLXD BØm
S¬n, thÞ x· BØm S¬n, tØnh Thanh Ho¸.
H¹ng môc: ………………………………………………………………………….
1. Yªu cÇu nghiÖm thu : ...................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Néi dung yªu cÇu:
Sau khi tù kiÓm tra chÊt lîng, kÝch thíc h×nh häc, ®èi chiÕu víi hå s¬ thiÕt
BVTC ®· ®îc Chñ ®Çu t phª duyÖt vµ c¸c chØ tiªu kü thuËt ¸p dông, Nhµ thÇu thi
c«ng chóng t«i vµ kh¼ng ®Þnh r»ng: Chóng t«i ®· thi c«ng phÇn viÖc ®· nªu ë ®iÒu
1 ®óng hå s¬ thiÕt kÕ BVTC ®îc phª duyÖt, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chÊt lîng
khèi lîng.
§Ò nghÞ Ban qu¶n lý dù ¸n; Ban gi¸m s¸t céng ®ång dù tæ chøc nghiÖm thu
c«ng viÖc x©y dùng nªu trªn ®Ó nhµ thÇu chuyÓn bíc thi c«ng tiÕp theo.
3. Thêi gian nghiÖm thu :
B¾t ®Çu : ..........h ........ phót, ngµy .......... th¸ng .......... n¨m 2014
4. §Þa ®iÓm nghiÖm thu : T¹i c«ng tr×nh
®¹i diÖn ®¬n vÞ x©y l¾p
NguyÔn H¶i Nam
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do H¹nh phóc
-----------***------------
Ngäc Tr¹o, ngµy .......... th¸ng ...... n¨m 2014
Biªn b¶n sè : ............/CVXD
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh : H¹ tÇng kÜ thuËt khu xen c khu tËp thÓ c«ng ty CPVLXD BØm
S¬n, thÞ x· BØm S¬n, tØnh Thanh Ho¸.
H¹ng môc: ………………………………………………………………………….
Biên bản nghiệm thu - Trang 2
Biên bản nghiệm thu - Người đăng: xuantruong2908
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Biên bản nghiệm thu 9 10 60