Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY ............................................................................

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
-

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:.................................................................................

-

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao:.............................................................................

-

Thời gian: Ngày ....... tháng ........ năm 200......

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm:......................................... Chức vụ:.....................................
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà):......................................................

Chức vụ:.........................................

Ông (bà):......................................................

Chức vụ:.........................................

Ông (bà):......................................................

Chức vụ:.........................................

3. Đại diện bên cung ứng:...................................................................................................
Ông (bà):......................................................

Chức vụ:.........................................

4. Đại diện bên sử dụng / kho: ..............................................................................
Ông (bà):......................................................

Chức vụ:.........................................

5. Kết quả kiểm tra:
Số
TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị
tính

Số
lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn
hàng

Kết
quả
kiểm
tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:...............................................................................................
TRƯỞNG BAN
DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)
tên)

CÁC THÀNH VIÊN

BÊN CUNG ỨNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN SỬ
(Ký và ghi rõ họ

...
CÔNG TY ............................................................................
ISO 9001:2000
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................
..........................................................................................................................................
-
Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:.................................................................................
-
Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao:.............................................................................
- Thời gian: Ngày ....... tháng ........ năm 200......
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm:.........................................Chức vụ:.....................................
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà):...................................................... Chức vụ:.........................................
Ông (bà):...................................................... Chức vụ:.........................................
Ông (bà):...................................................... Chức vụ:.........................................
3. Đại diện bên cung ứng:...................................................................................................
Ông (bà):...................................................... Chức vụ:.........................................
4. Đại diện bên sử dụng / kho: ..............................................................................
Ông (bà):...................................................... Chức vụ:.........................................
5. Kết quả kiểm tra:
Số
TT
TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ
Đơn vị
tính
Số
lượng
Yêu cầu của
HĐ/Đơn
hàng
Kết
quả
kiểm
tra
Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ - Trang 2
Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ 9 10 753