Ktl-icon-tai-lieu

biên bản nhận xét giáo viên

Được đăng lên bởi hahung1977pxvn-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phßng GD&§T HuyÖn phó xuyªn
Trêng mÇm non TT Phó minh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do- H¹nh phóc

Biªn b¶n nhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu
1. Lý lÞch:
- Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Quyªn
- Sinh ngµy; 04 / 9 / 1983
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s ph¹m mÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 8/2003
- Chøc vô: BÝ Th chi ®oµn thanh niªn, Phã chñ tÞch c«ng ®oµn, gi¸o viªn
chñ nhiÖm líp 5 tuæi 2
2. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng:
- Cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng.
- Thùc hiÖn tèt ®êng lèi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ
níc.
- Lu«n chÊp hµnh tèt quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña c¬ quan. Lu«n ®¶m
b¶o chÊt lîng ngµy vµ giê c«ng lao ®éng.
- Gi÷ g×n ®¹o ®øc nh©n c¸ch vµ lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña ngêi
gi¸o viªn.
- Cã lèi sèng cëi më, hoµ ®ång víi ®ång nghiÖp, cã tinh thÇn t¬ng trî
nh÷ng lóc ®ång nghiÖp gÆp khã kh¨n.
3. VÒ chuyªn m«n nghiÖp vô:
- Cã n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô
- Cã ý thøc cao trong viÖc häc tËp, häc hái ®ång nghiÖp.
- Cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong gi¶ng d¹y vµ
c«ng t¸c.
- ChÞu khã t×m tßi häc hái qua tµi liÖu s¸ch b¸o. S¸ng t¹o trong viÖc d¹y
häc, lµm ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o.
- Giäng nãi truyÒn c¶m thu hót trÎ, ®îc ®ång nghiÖp t«n träng vÒ chuyªn
m«n.
4. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®îc giao:
- Lµ gi¸o viªn ®· nhiÒu n¨m chñ nhiÖm líp 5 tuæi. Lu«n hoµn thµnh xuÊt
s¾c mäi nhiÖm vô cña ngµnh còng nh cña trêng giao cho. Cã nhiÒu s¸ng t¹o
trong c«ng t¸c, gióp ®ì ®ång nghiÖp kh«ng ng¹i khã kh¨n, nªn ®îc ®ång nghiÖp
kÝnh träng, c¸c ch¸u yªu mÕn, phô huynh tin yªu.
- Lµ BÝ th chi ®oµn lu«n chÊp hµnh tèt chØ thÞ tõ chi bé, BGH nhµ trêng,
BCH chi ®oµn c¸c cÊp lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi c«ng viÖc vµ rÊt ®îc tÝn
nhiÖm cña ®oµn viªn.
- Lµ phã chñ tÞch c«ng ®oµn lu«n quan t©m ®i s©u, ®i s¸t n¾m b¾t ®îc t©m
t t×nh c¶m cña c¸c c«ng ®oµn viªn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c«ng doµn viªn tiÕn bé,
ph¸t triÓn. T¹o ®îc sù ®oµn kÕt trong nhµ trêng. Xøng ®¸ng lµ tÊm g¬ng cho c¸c
gi¸o viªn kh¸c häc tËp.
Th ký
L· ThÞ Dung

Phó Minh, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2012
HiÖu trëng

...
Phßng GD&§T HuyÖn phó xuyªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Trêng mÇm non TT Phó minh
§éc lËp - Tù do- H¹nh phóc
Biªn b¶n nhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu
1. Lý lÞch:
- Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Quyªn
- Sinh ngµy; 04 / 9 / 1983
- Tr×nh ®é chuyªn m«n: §¹i häc s ph¹m mÇm non
- N¨m vµo ngµnh: 8/2003
- Chøc vô: Th chi ®oµn thanh niªn, Phã chñ tÞch c«ng ®oµn, gi¸o viªn
chñ nhiÖm líp 5 tuæi 2
2. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng:
- Cã lËp trêng t tëng v÷ng vµng.
- Thùc hiÖn tèt ®êng lèi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ
níc.
- Lu«n chÊp hµnh tèt quy chÕ cña ngµnh, quy ®Þnh cña c¬ quan. Lu«n ®¶m
b¶o chÊt lîng ngµy vµ giê c«ng lao ®éng.
- Gi÷ g×n ®¹o ®øc nh©n c¸ch lèi sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng cña ngêi
gi¸o viªn.
- lèi sèng cëi më, hoµ ®ång víi ®ång nghiÖp, tinh thÇn t¬ng trî
nh÷ng lóc ®ång nghiÖp gÆp khã kh¨n.
3. VÒ chuyªn m«n nghiÖp vô:
- Cã n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô
- Cã ý thøc cao trong viÖc häc tËp, häc hái ®ång nghiÖp.
- ý thøc tæ chøc luËt cao, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong gi¶ng d¹y vµ
c«ng t¸c.
- ChÞu khã t×m tßi häc hái qua tµi liÖu s¸ch b¸o. S¸ng t¹o trong viÖc d¹y
häc, lµm ®å dïng, ®å ch¬i tù t¹o.
- Giäng nãi truyÒn c¶m thu hót trÎ, ®îc ®ång nghiÖp t«n träng vÒ chuyªn
m«n.
4. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®îc giao:
- gi¸o viªn ®· nhiÒu n¨m c nhiÖm líp 5 tuæi. Lu«n hoµn thµnh xuÊt
s¾c mäi nhiÖm cña ngµnh còng nh cña trêng giao cho. nhiÒu s¸ng t¹o
trong c«ng t¸c, gióp ®ì ®ång nghiÖp kh«ng ng¹i khã kh¨n, nªn ®îc ®ång nghiÖp
kÝnh träng, c¸c ch¸u yªu mÕn, phô huynh tin yªu.
- th chi ®oµn lu«n chÊp hµnh tèt c thÞ chi bé, BGH nhµ trêng,
BCH chi ®oµn c¸c cÊp lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi c«ng viÖc rÊt ®îc tÝn
nhiÖm cña ®oµn viªn.
- phã chñ tÞch c«ng ®oµn lu«n quan t©m ®i s©u, ®i s¸t n¾m b¾t ®îc t©m
t t×nh c¶m cña c¸c c«ng ®oµn viªn. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c c«ng doµn viªn tiÕn bé,
ph¸t triÓn. T¹o ®îc ®oµn kÕt trong nhµ trêng. Xøng ®¸ng tÊm g¬ng cho c¸c
gi¸o viªn kh¸c häc tËp.
Phó Minh, ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2012
Th ký HiÖu trëng
L· ThÞ Dung
biên bản nhận xét giáo viên - Người đăng: hahung1977pxvn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biên bản nhận xét giáo viên 9 10 893