Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản Phản biện Đề thi Tiếng Anh................................................................................................................... ........................................................................................................

Được đăng lên bởi c2-thongnhat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : TIẾNG ANH
Thời gian:……………………………………
Địa điểm :……………………………………
Thành phần: nhóm giáo viên Tiếng Anh
1. Nguyễn Thị Thanh Lan – Tổ trưởng
2. Nguyễn Anh Đào
– Giáo viên
3. Lê Thị Quỳnh Hoa
– Giáo viên
Nội dung: Phản biện đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng Anh – Lớp 8
1. Phẩn trắc nghiệm:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Phần tự luận:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Biểu điểm, đáp án:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kết luận:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………
Biên bản kết thúc lúc............. cùng ngày

Ban giám hiệu

Tổ trưởng

Nguyễn Thị Thanh Lan

Người ra đề 1

Người ra đề 2

Lê Thị Quỳnh Hoa

Nguyễn Anh Đào

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HOÀ
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – hạnh Phúc

BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : TIẾNG ANH
Thời gian:……………………………………
Địa điểm :……………………………………
Thành phần: nhóm giáo viên Tiếng Anh
1. Nguyễn Thị Thanh Lan – Tổ trưởng
2. Nguyễn Anh Đào
– Giáo viên
Nội dung: Phản biện đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng Anh – Lớp 6
1. Phẩn trắc nghiệm:

- Có 4 câu chọn từ có âm khác với các từ còn lại – 1 điểm.
- Có 12 câu chọn đáp án đúng – 3 điểm.
- Có 4 câu dạng chọn câu trả lời phù hợp – 1 điểm.
- Có 2 câu dạng chọn True –False theo nội dung bài đọc – 1 điểm.
2. Phần tự luận:

- Có 4 câu dạng hoàn thành thì đúng của động từ - 1 điểm.
- Có 2 câu dạng trả lời câu hỏi theo bài đọc – 1 điểm.
- Có 2 câu dạng viết lại theo cấu trúc mới – 1 điểm.
3. Biểu điểm, đáp án:

- Biểu điểm đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với dạng bài.
- Đáp án chính xác với nội ...
BIÊN BẢN PHẢN BIỆN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : TIẾNG ANH
Thời gian:……………………………………
Địa điểm :……………………………………
Thành phần: nhóm giáo viên Tiếng Anh
1. Nguyễn Thị Thanh Lan – Tổ trưởng
2. Nguyễn Anh Đào – Giáo viên
3. Lê Thị Quỳnh Hoa – Giáo viên
Nội dung: Phản biện đề kiểm tra giữa học kỳ I
Môn: Tiếng Anh – Lớp 8
1. Phẩn trắc nghiệm:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Phần tự luận:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
3. Biểu điểm, đáp án:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….……….….……………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Kết luận:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Biên bản Phản biện Đề thi Tiếng Anh................................................................................................................... ........................................................................................................ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản Phản biện Đề thi Tiếng Anh................................................................................................................... ........................................................................................................ - Người đăng: c2-thongnhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biên bản Phản biện Đề thi Tiếng Anh................................................................................................................... ........................................................................................................ 9 10 768