Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN: …………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

--------------

PHƯỜNG (XÃ) ……

BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH
Lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng … năm …..
Bộ phận kiểm tra chúng tôi gồm có:
1) Họ tên ………. Chức vụ: ….. (cảnh sát khu vực..) …..
Đại diện cho UBND phường: ………..
2) ………………………………………
3) ………………………………………
Đến kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số: ……. đường ………. Phường …. Quận ……
Do Ông (Bà) ………………………..
CMND số ………. Ngày và nơi cấp: ………………
Thường

trú

tại:

………………………………………………………………………………………………………………...
Đang

kinh

doanh

ngành

nghề:

……………………………………………………………………………………………...
Mặt

hàng:

……………………………………………………………………………………………………………….

……..

KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Ông (Bà): …………………………………………………
Kinh doanh không đúng giấy phép (kinh doanh ngành nghề mặt hàng ngoài giấy phép kinh doanh; không
đúng địa điểm kinh doanh).
Phải tạm đình chỉ kinh doanh và nộp phạt vi phạm hành chánh, mức phạt …………… ………………..
đồng.
(chữ) …………………………………………………………………………………………………………………………...
Biên bản này được lập thành 2 bản. Bộ phận kiểm tra 1 bản và người bị kiểm tra 1 bản.
NGƯỜI BỊ KIỂM TRA
Ký tên

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN KIỂM TRA
Ký tên

Họ và tên

Họ và tên

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN: ………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN --------------
PHƯỜNG (XÃ) ……
BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH
Lúc ….. giờ ….. ngày …. tháng … năm …..
Bộ phận kiểm tra chúng tôi gồm có:
1) Họ tên ………. Chức vụ: ….. (cảnh sát khu vực..) …..
Đại diện cho UBND phường: ………..
2) ………………………………………
3) ………………………………………
Đến kiểm tra địa điểm kinh doanh tại số: ……. đường ………. Phường …. Quận ……
Do Ông (Bà) ………………………..
CMND số ………. Ngày và nơi cấp: ………………
Thường trú tại:
………………………………………………………………………………………………………………...
Đang kinh doanh ngành nghề:
……………………………………………………………………………………………...
Mặt hàng: ……………………………………………………………………………………………………………….
……..
KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Ông (Bà): …………………………………………………
Kinh doanh không đúng giấy phép (kinh doanh ngành nghề mặt hàng ngoài giấy phép kinh doanh; không
đúng địa điểm kinh doanh).
Phải tạm đình chỉ kinh doanh nộp phạt vi phạm hành chánh, mức phạt …………… ………………..
đồng.
(chữ) …………………………………………………………………………………………………………………………...
Biên bản này được lập thành 2 bản. Bộ phận kiểm tra 1 bản và người bị kiểm tra 1 bản.
NGƯỜI BỊ KIỂM TRA ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN KIỂM TRA
Ký tên Ký tên
BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH - Trang 2
BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN TẠM ĐÌNH CHỈ KINH DOANH 9 10 716