Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản tạm giữ tang vật - đồ vật

Được đăng lên bởi lexuanhuynh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ubnd x· phï chÈn
C«ng an x·
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc
Sè /CAX Phï ChÈn, ngµy th¸ng n¨m 2013
Biªn b¶n t¹m gi÷
Tang vËt- ®å vËt
Håi....giê……phót, Ngµy ……th¸ng…….n¨m 2013.
T¹i:................................................................................................................................
Chóng t«i gåm cã:
1- ¤ng (bµ).................................................Chøc vô:................................................
§¬n vÞ:......................................................................................................................
2- ¤ng (bµ)...................................................Chøc vô:................................................
§¬n vÞ:........................................................................................................................
3- ¤ng (bµ)....................................................Chøc vô:..............................................
§¬n vÞ:......................................................................................................................
4- ¤ng (bµ)......................................................Chøc vô:............................................
§¬n vÞ:.......................................................................................................................
5- ¤ng (bµ)........................................................Chøc vô:..........................................
§¬n vÞ:.......................................................................................................................
Cïng tiÕn hµnh lËp biªn b¶n t¹m gi÷ tang ®å vËt sau
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….....
.............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...…..
Nh÷ng hå s¬, tµi s¶n nh trªn chóng t«i ®· c«ng nhËn ®óng sù thùc.
Biªn b¶n kÕt thóc håi……giê..phót. cïng ngµy ®äc l¹i cho mäi ngêi tªn
cïng nghe vµ ký tªn díi ®©y.
Bªn giao
( Ký ghi râ hä tªn)
Ngêi chøng kiÕn Bªn nhËn
( Ký ghi râ hä tªn)
Biên bản tạm giữ tang vật - đồ vật - Người đăng: lexuanhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản tạm giữ tang vật - đồ vật 9 10 319