Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Được đăng lên bởi ducan2507
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
<CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------o0o---------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20…

BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Bên A: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Người đại diện: ……………………………………………Chức vụ:………….….……Điện thoại……..……………
Địa chỉ: ................................................................................................................................................... ………
Số CMND (Hộ chiếu): ......................................Cấp ngày:.........................Tại: ......................................………
Bên B: <CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC>
Người đại diện :< Ông Đỗ Thành Nam >
Chức vụ
: <P.Giám đốc Phụ Trách TT Kinh Doanh Hà Nội 1>
Văn phòng giao dịch
: <48 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội>
Điện thoại
: <84.4.73008888>
< Fax: 84.4.73008889 >
Cùng thống nhất các nội dung:
1.
Theo yêu cầu của Bên A, Bên B tiến hành thực hiện việc:
 Tạm ngưng có thời hạn theo Hợp đồng số …………………………………….
 1 tháng - 2 tháng -  3 tháng -  4 tháng-  5 tháng - 6 tháng
(Chi phí duy trì dịch vụ 220.000VND)
Thời hạn tạm ngưng: tối đa là 06 tháng. Trong trường hợp Bên A tạm ngưng quá thời hạn cam kết đã chọn ở trên, xem
như đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 Nếu Bên A khôi phục dịch vụ trong vòng một tháng kể từ ngày tạm ngưng, phí duy trì sẽ được trừ vào cước tháng
đầu tiên.
 Nếu Bên A tạm ngưng trước thời hạn cam kết, bên A phải nộp cho Bên B khoản phí khuyến mại tại thời điểm tạm
ngưng, khoản tiền này sẽ được trừ vào cước sử dụng hàng tháng của Bên A khi khôi phục dịch vụ
 Thanh lý hợp đồng theo Hợp đồng số:……………………………………….
Điều kiện khôi phục dịch vụ: sau 30 ngày kể từ ngày ký biên bản này nếu khu vực của Bên A hết hạ tầng Bên B sẽ
không tiến hành khôi phục theo yêu cầu của Bên A.
Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản cước phát sinh. Đồng thời bồi thường tất cả các khoản tiền hòa
mạng/thiết bị được ưu đãi theo phụ lục hợp đồng đã ký giữa hai Bên nếu hợp đồng của Bên A còn trong thời hạn
cam kết.
2.
Trong trường hợp Bên A muốn khôi phục dịch vụ, Bên A phải tuân theo các qui định Tạm ngưng và khôi phục
của từng loại dịch vụ tại nội dung 1.
3.
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ
ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

<Phó Giám Đốc Trung tâm Kinh Doanh Hà Nội 1>

--------------------------------Các lý do thanh lý/ tạm ngưng dịch vụ:
A/

B/

<Đỗ Thành N...
<CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20…
BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Bên A: 
 !""#""
$%&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
'()*+,-""""""""""""""""""""""""""""""""""""""./0"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Bên B:1CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC>
 12Đỗ Thành Nam 3
 ! 1"456(!758%/93
:;<%$ 1=>:?@A?%BA/3
# 1>="="CD>>>>3 1E%F>="="CD>>>G >
Cùng thống nhất các nội dung:
9" H0I,J,K%?ILA?I?#+/# 
Tạm ngưng có thời hạn theo Hợp đồng số …………………………………….
9#5M#5D#5=#5N#5O#5
(Chi phí duy trì dịch vụ 220.000VND)
#6#(%P/O#5"7#7Q?IL#6R,5#%6S+#TUV#7IAFH6
WW.6#QX"
+,?ILSY!$ !#7 <6##5SZ#[/0#6A\,0#7B]^Q#7[ /_#5
J,#I"
+,?IL#6#7_#%6S+#A`IL@?I?S@\S,0+6##Z6#6
AS@#a/0]^Q#7[ /_]b!/#5K%?ILSSY!$ !
Thanh lý hợp đồng theo Hợp đồng số:……………………………………….
Điều kiện khôi phục dịch vụ: ]%,D/0SZ#[/0Sc`I`@/0+,S, K%?IL+##J?I?]^
SY#+/SY!#H0I,J,K%?IL"
?ILd#756#%#5J0K5S@_5#]"X#`X##.#@5S@#a<%
6e#+#`$Q,T#H!P!QXTScf%%?I+,QXK%?IL<#7#
%6S+#"
M" 7#7Q?IL6,(SY!$ !A?IL@#,g#H5R,$6 /SY!
K%#[P$ !#,9"
D" ?I`@/0QP#/M*%-`@d5#7$5Pc%,A6h`If6#`@ /d,PSZ#[
/0Sc"
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên)
---------------------------------
ĐẠI DIỆN BÊN B
<Phó Giám Đốc Trung tâm Kinh Doanh Hà Nội 1>
<Đỗ Thành Nam>
Các lý do thanh lý/ tạm ngưng dịch vụ:
A/ Lý do tạm ngưng:
Dịch vụ ADSL Dịch vụ FTTH
Y#5"&U aR,I/#,I
,0Z/AFg0A]b%/
6[S%
,0ZY#0AFg0A]b%:
B/ Lý do thanh lý:
1.
Từ phía khách hàng
Dịch vụ ADSL
Dịch vụ FTTH
8Y#F,0I]b!
Y#5F%A$WS5
4@6,J,]b!A`_#PH
/#,I
K0iSc6_
,0Z+S, E%
,.
,0Z+WdL']j
/dk
,0Z/,.S5
[S%
4@6,J,]b!l`k`_#
PH
,0Z+S, E%
,.
,0Z/,.S5
K0iSc6_
%Pc5R,%Z]b!
5X
2. Chất lượng sản phầm
.#PQ#7,0a'(S5R,%+#`$E,.
$ !m H$ !:.#PQ`@#7B

3. Chất lượng dịch vụ
g I'8g I%$#R,J05g I#,_
g IS%# .g I#n/5:`@#7Be#7ZS%
n/SdPId_@Pg,+#7ZS%A`@#7B
4. Chính sách dịch vụ
45_/#5%',T8iSY.o
)H6e'?5%g.5R,%"
Ý kiến góp ý của khách hàng""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Nhân viên chăm sóc khách hàng: U /#I"" fSc "
Note:""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
d#7,0#, Thiết bị-loại thiết bị""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
D"9"D?)eme:eEp9eD
BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Trang 2
BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Người đăng: ducan2507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN TẠM NGỪNG/THANH LÝ HỢP ĐỒNG 9 10 323