Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Được đăng lên bởi doianhchinh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--oOo--BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ nội dung hợp đồng số Số: 01/HĐMB
ngày 07 tháng 02 năm 2013 giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BẠC LIÊU và CÔNG TY TNHH XD VT PHƯƠNG
LIÊM về việc mua bán hàng hóa
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẠC LIÊU
(Bên đưa gia công)
Địa chỉ : 469 Đường 23/8 P.8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Mã số thuế

: 1900291755

Đại diện bở: Ngô Nhất Phong

Chức vụ : Giám đốc

BÊN B: (Bên nhận gia công) : CÔNG TY TNHH XD VT PHƯƠNG LIÊM
Địa chỉ : 11 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Mã số thuế

: 0307624079

Đại diện bởi: Ông LÊ TIẾN HƯNG

Chức vụ: Giám Đốc

Hôm nay ng ày 29 tháng 02 năm 2013, hai bên cùng tiến hành nghiệm thu và thanh
lý hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: mã hàng - số lượng – đơn giá.
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

STT

TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

ĐVT

01

Thép D25

Kg

450.000

17.000

7.650.000

02

Thép D12

Kg

1.180

15.350

18.113.000

03

Thép D12

Kg

1.170

15.350

17.959.500

04

Thep D10

Kg

1.200

15.350

18.420.000

05

Thep D10

Kg

1.180

15.330

18.089.400

06

Thép D 8

Kg

980

15.350

15.043.000

07

Thép D14

Kg

1.240

15.350

19.043.000

08

Thép D10

Kg

1.180

15.330

18.089.400

09

Thép D14

Kg

1.250

15.350

19.187. 500

10

Xi măng nghi sơn PC40

bao

200

85.000

17.000.000

11

Đá 1*2

m3

40

445.000

17.800.000

12

Đá 1*2

m3

40

445.000

17.800.000

13

Thép D14+Kẽm

Kg

350

15.350

5.375.500

TỔNG CỘNG
VAT 10%

257.949.400
25.794.940

283.744.34
0
(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, ba trăm
bốn mươi đồng.)
Tổng Tiền Thanh Toán

ĐIỀU II: điều khoản thanh toán.
- Vậy số tiền bên B thanh toán cho bên A là: 283.744.340 đ
- Sau khi bên B thanh toan đầy đủ số tiền cho bên A, và bên A xuất đầy đử
hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ cho bên B thì hợp đồng số 01 /HĐMB mặc
nhiên được thanh lý.
ĐIỀU III: Hai bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý hợp đồng nói trên.

- Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị
pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--oOo---
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Căn cứ nội dung hợp đồng số Số: 01/HĐMB
ngày 07 tháng 02 năm 2013 giữa CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG BẠC LIÊU CÔNG TY TNHH XD VT PHƯƠNG
LIÊM về việc mua bán hàng hóa
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẠC LIÊU
(Bên đưa gia công)
Địa chỉ : 469 Đường 23/8 P.8, TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Mã số thuế : 1900291755
Đại diện bở: Ngô Nhất Phong Chức vụ : Giám đốc
BÊN B: (Bên nhận gia công) : CÔNG TY TNHH XD VT PHƯƠNG LIÊM
Địa chỉ : 11 Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Mã số thuế : 0307624079
Đại diện bởi: Ông LÊ TIẾN HƯNG Chức vụ: Giám Đốc
Hôm nay ng ày 29 tháng 02 năm 2013, hai bên cùng tiến hành nghiệm thu và thanh
lý hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU I: mã hàng - số lượng – đơn giá.
STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
01 Thép D25 Kg 450.000 17.000 7.650.000
02 Thép D12 Kg 1.180 15.350 18.113.000
03 Thép D12 Kg 1.170 15.350 17.959.500
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Trang 2
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Người đăng: doianhchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG 9 10 451