Ktl-icon-tai-lieu

biên bản thanh lý hợp đồng

Được đăng lên bởi hai-trinh-nhu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Sè: 03/2012/H§-XL

…………….
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh
Ninh Thuận Ban hành quy định một số nội dụng về quản lý dự án đầu tư xây dựng
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND huyện
Ninh Hải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-PGDĐT ngày 01/9/2009 của Trưởng phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Hải về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học
An Xuân;
Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2012, tại Trường Tiểu học An Xuân. Chúng tôi
gồm có:
BÊN A: TRƯỜNG TIỂU HỌC AN XUÂN.
Địa chỉ: An Xuân – Xuân Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận.
Điện thoại : 068.3871100
- MĐVCQHVNS: 1026745 ;

T¹i: Kho b¹c Nhµ níc Ninh H¶i.

Do bà : Mai Thị Khuyên

- Chức vụ: Hiệu trưởng làm đại diện.

BÊN B: CÔNG TY TNHH XD HƯNG CƯỜNG.
- §Þa chØ trô së chÝnh: 16/4 Phạm Hồng Thái, Phường Mỹ Hương, TP Phan
Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Hä tªn ngêi ®¹i diÖn: Đặng Vũ Kiên;
- Số điện thoại: 0.68.3.501646

Chøc vô: Gi¸m ®èc:

; Fax: 068.3821397 ; Email: ..……

- Sè hiÖu tµi kho¶n: 006602010001 ; T¹i: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông
Á – Chi Nhánh Ninh Thuận – tỉnh Ninh Thuận.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4500448333 do Sở Kế hoạch cấp lần
đầu ngày 24/6/2010.
Hai bên cùng thống nhất ký vào biên bản thanh lý hợp đồng kinh tế số
01/2012/HĐ-XL ngày 10/8/2012 giữa Trường Tiểu học An Xuân và Công ty TNHH
XD Hưng Cường , với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý:
Bên B đã thực hiện hoàn thành khối lượng và đảm bảo chất lượng đúng thời
hạn công việc Sửa chữa các hạng mục phụ Trường Tiểu học An Xuân năm 2012 của
Hợp đồng kinh tế số 01/2012 /HĐ ngày 10/8/2012 gồm:
- Sửa chữa Nhà xe.
- Sửa chữa Điện.
- Sửa chữa Cổng trường.
- Sơn phòng học.
Vậy chúng tôi:
- Đại diện Bên A: Bà: Mai Thị Khuyên.
- Đại diện Bên B: Ông: Đặng Vũ Kiên.
Cùng tiến hành ký biên bản thanh lý của Hợp đồng kinh tế số 01/2012/HĐ ngày
10/8/2012.
Điều 2: Giá trị Hợp đồng:
- Giá trị hợp đồng

: 57.996.174 đồng.

- Giá trị nghiệm thu thanh lý

: 57.996.174 đồng.

- Số tiền đã thanh toán cho bên B

: 0 đồng.

- Số tiền Bên A phải thanh toán cho bên B

: 57.9...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Sè: 03/2012/H§-XL
…………….
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh
Ninh Thuận Ban hành quy định một số nội dụng về quản dự án đầu xây dựng
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết đnh số 3637/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBND huyện
Ninh Hải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-PGDĐT ngày 01/9/2009 của Trưởng phòng
Giáo dục Đào tạo huyện Ninh Hải về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học
An Xuân;
Hôm nay, ngày 05 tháng 9 năm 2012, tại Trường Tiểu học An Xuân. Chúng tôi
gồm có:
BÊN A: TRƯỜNG TIỂU HỌC AN XUÂN.
Địa chỉ: An Xuân – Xuân Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận.
Điện thoại : 068.3871100
- MĐVCQHVNS: 1026745 ; T¹i: Kho b¹c Nhµ níc Ninh H¶i.
Do bà : Mai Thị Khuyên - Chức vụ: Hiệu trưởng làm đại diện.
BÊN B: CÔNG TY TNHH XD HƯNG CƯỜNG.
- §Þa chØ trô chÝnh: 16/4 Phạm Hồng Thái, Phường Mỹ Hương, TP Phan
Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
- Hä tªn ngêi ®¹i diÖn: Đặng Vũ Kiên; Chøc vô: Gi¸m ®èc:
- Số điện thoại: 0.68.3.501646 ; Fax: 068.3821397 ; Email: ..……
- hiÖu tµi kho¶n: 006602010001 ; T¹i: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông
Á – Chi Nhánh Ninh Thuận – tỉnh Ninh Thuận.
- Giấy chứng nhận đăngkinh doanh số 4500448333 do Sở Kế hoạch cấp lần
đầu ngày 24/6/2010.
Hai bên cùng thống nhất vào biên bản thanh hợp đồng kinh tế số
01/2012/HĐ-XL ngày 10/8/2012 giữa Trường Tiểu học An Xuân Công ty TNHH
XD Hưng Cường , với các điều khoản sau:
biên bản thanh lý hợp đồng - Trang 2
biên bản thanh lý hợp đồng - Người đăng: hai-trinh-nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
biên bản thanh lý hợp đồng 9 10 706