Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Được đăng lên bởi Cuong Dang Thanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: 09- LĐTL

Bộ phận:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số..........................

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày.....tháng......năm.......
Họ và tên:.................................................................Chức vụ:.....................................................
Đại diện:...................................................................Bên giao khoán:..........................................
Họ và tên:.................................................................Chức vụ:.....................................................
Đại diện:...................................................................Bên nhận khoán:.........................................
Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:...................................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:......................................................................................................
Bên........................đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Kết kuận:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đại diện bên nhận khoán

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số..........................
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày.....tháng......năm.......
Họ và tên:.................................................................Chức vụ:.....................................................
Đại diện:...................................................................Bên giao khoán:..........................................
Họ và tên:.................................................................Chức vụ:.....................................................
Đại diện:...................................................................Bên nhận khoán:.........................................
Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:...................................................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:......................................................................................................
Bên........................đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng
(viết bằng chữ):.....................................................................................................
Kết kuận:.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên)
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN - Người đăng: Cuong Dang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 9 10 721