Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: 02 - TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Bộ phận:……….

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: .......................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của................................... về
việc thanh lý TSCĐ.
I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:................... Trưởng ban:...............................
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:................... Ủy viên:.....................................
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:................... Ủy viên:.....................................
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:....................................................................
- Số hiệu TSCĐ:.....................................................................................................................
- Nước sản xuất ( xây dựng):.................................................................................................
- Năm sản xuất:......................................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng:...........................................Số thẻ TSCĐ:.......................................
- Nguyên giá TSCĐ:..............................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:................................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ:....................................................................................................
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ngày ...tháng ...năm....
Trưởng Ban thanh lý
(Ký,họ tên)
IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh ký TSCĐ:......................................................(viết bằng chữ).......................
....................
Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 - TSCĐ
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN THANH TSCĐ
Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: .......................
Căn cứ Quyết định số: .................ngày ....tháng ....năm .........của...................................về
việc thanh TSCĐ.
I- Ban thanh TSCĐ gồm:
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:...................Trưởng ban:...............................
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:...................Ủy viên:.....................................
- Ông/Bà:..........................................Chức vụ:...................Ủy viên:.....................................
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:....................................................................
- Số hiệu TSCĐ:.....................................................................................................................
- Nước sản xuất ( xây dựng):.................................................................................................
- Năm sản xuất:......................................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng:...........................................Số thẻ TSCĐ:.......................................
- Nguyên giá TSCĐ:..............................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý:................................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ:....................................................................................................
III- Kết luận của Ban thanh TSCĐ:
................................................................................................................................................
Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 - Trang 2
Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 9 10 130