Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo dục và Ðào tạo Tp. Hồ Chí Minh
ÐOÀN THANH TRA
__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________
Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 200

BIÊN BẢN
Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở
__________________________
Ðoàn thanh tra ( kiểm tra ) thành lập theo Quyết định số........ ngày....tháng ....năm
.....của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Tp Hồ Chí Minh.
Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông ( CTGDPT ) tại trường :................................
Thời gian thanh tra, kiểm tra: từ ngày../... đến ngày ..../..../....
I. Kết quả kiểm tra
1- Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục
và Ðào tạo, của UBND cấp tỉnh, Sở GD&ÐT, cơ quan quản lý giáo dục các cấp::

2- Việc thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của Sở GD&ÐT, của Phòng GD&ÐT:
- Số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn đạt tỷ lệ %

- Biện pháp tổ chức cho giáo viên nghiên cứu SGK, SGV, tài liệu:

- Tổ chức sinh hoạt tổ, khối chuyên môn:

- Tổ chức thao giảng:

- Những biện pháp khắc phục thiếu sót, hạn chế:

3- Ðội ngũ giáo viên dạy lớp 3, lớp 8:
- Số lượng đủ, thiếu ( lý do ) :

- Số môn dạy ở từng lớp đủ, thiếu ( lý do ):

- Số giáo viên chưa đạt chuẩn, tỷ lệ % :

4- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc đổi mới CTGDPT:
- Số lớp học theo chương trình mới nhưng còn phải học ca ba ( tỷ lệ % so với tổng số lớp
1,2,3,6,7,8 ):

- Số phòng học kiên cố ( tỷ lệ % so với tổng số phòng đang sử dụng) :

- Trường đã đạt chuẩn quốc gia:

- Việc xây dựng khung cảnh sư phạm học đường:

- Chất lượng tổ chức bán trú ( nếu có ):

- Việc chuẩn bị sách giáo khoa ( SGK ), sách giáo viên ( SGV ), tài liệu bồi dưỡng chuyên môn
cho giáo viên:
+ Tổng số bộ SGK/ tổng số giáo viên dạy lớp3, lớp 8, đạt tỷ lệ %:
+ Tổng số bộ SGV, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ khác/ tổng số giáo viên dạy lớp 3, lớp 8, đạt tỷ
lệ %:

+ Tổng số bộ SGK/ tổng số học sinh lớp 3, lớp 8, đạt tỷ lệ %:

- Tỷ lệ % ngân sách GD trong năm giành cho mua sắm thiết bị:

- Trang thiết bị dạy học theo quy định của Bộ GD&ÐT:

- Xây dựng kho chứa thiết bị, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm, thư viện:

- Kinh phí phục vụ bồi dưỡng giáo viên:

5- Công tác tự kiểm tra của Hiệu trưởng:

II - Ðánh giá của Ðoàn
1- Ưu điểm:

2- Thiếu sót, hạn chế:

3- Kết luận:

4- Xếp loại việc thực hiện đổi mới CTGDPT của trường:
Xếp loại theo 3 tiê...
Sở Giáo dục và Ðào tạo Tp. Hồ Chí Minh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ÐOÀN THANH TRA Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ ______________________
Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 200
BIÊN BẢN
Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở
__________________________
Ðoàn thanh tra ( kiểm tra ) thành lập theo Quyết định số........ ngày....tháng ....năm
.....của Giám đốc Sở Giáo dục và Ðào tạo Tp Hồ Chí Minh.
Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ
thông ( CTGDPT ) tại trường :................................
Thời gian thanh tra, kiểm tra: từ ngày../... đến ngày ..../..../....
I. Kết quả kiểm tra
1- Việc tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục
và Ðào tạo, của UBND cấp tỉnh, Sở GD&ÐT, cơ quan quản lý giáo dục các cấp::
2- Việc thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của Sở GD&ÐT, của Phòng GD&ÐT:
- Số cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn đạt tỷ lệ %
BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BIÊN BẢN Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của trường Tiểu học, Trung học cơ sở 9 10 663