Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Số : /GDÐT-TC

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2003.

V/v Giải quyết thuyên
chuyển Cán bộ, công
chức trong thành phố
năm học 2003 - 2004.

Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giải quyết thuyên
chuyển Cán bộ, công chức năm học 2003 -2004 như sau :
I/ ÐIỀU KIỆN VÀ ÐỐI TƯỢNG:
1/ Xét giải quyết thuyên chuyển :
Cán bộ, công chức có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố, thời gian công tác ở đơn
vị cũ từ năm năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay có nguyện vọng xin thuyên
chuyển.
Cán bộ, công chức có hộ khẩu thường trú ở các Quận nội thành, thời gian công tác ở các
Huyện ngoại thành từ năm năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay có nguyện vọng
xin thuyên chuyển về các Quận nội thành, được Thủ trưởng đơn vị xin chuyển đến có nhu cầu và
đồng ý tiếp nhận.
2/ Không xét giải quyết thuyên chuyển :
Cán bộ, công chức không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đang thi hành kỷ luật hoặc
chờ xử lý kỷ luật. Chưa được xét tuyển dụng vào biên chế và bổ nhiệm vào ngạch công chức.
Cán bộ, công chức xin thuyên chuyển hợp lý hoá gia đình nhưng đã có cam kết phục vụ lâu
dài ở các Quận - Huyện ngoại thành.
II/ THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN THUYÊN CHUYỂN :
1- Ðối với các Phòng Giáo dục và Ðào tạo Quận - Huyện :
1. Ðơn xin thuyên chuyển công tác, có ý kiến đồng ý của Hiệu trưởng, Trưởng phòng
Giáo dục và Ðào tạo Quận - Huyện.
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
3. Bảo sao hộ khẩu thường trú.
4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp.
5. Bản sao Quyết định lương đang hưởng.
6. Bản sao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công
chức.
7. Phiếu đánh giá công chức năm học 2002 - 2003.

2- Ðối với các Trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở :
1. Ðơn xin thuyên chuyển công tác, có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang
công tác và Thủ trưởng đơn vị xin chuyển đến.
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
3. Bảo sao hộ khẩu thường trú.
4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp.
5. Bản sao Quyết định lương đang hưởng.
6. Bản sao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công
chức.
7. Phiếu đánh giá công chức năm học 2002 - 2003.
III. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ GIẢI QUYẾT :
Các đơn vị gởi danh sách trích ngang và hồ sơ xin thuyên chuyển công tác của cán
bộ, công chức về phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Ðào tạo chậm nhất là ngày 30 tháng 4
năm 2003, không nhận hồ sơ nộp trễ hạn....
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________
SỞ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO
Số : /GDÐT-TC TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2003.
V/v Giải quyết thuyên
chuyển Cán bộ, công
chức trong thành phố
năm học 2003 - 2004.
Sở Giáo dục Ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giải quyết thuyên
chuyển Cán bộ, công chức năm học 2003 -2004 như sau :
I/ ÐIỀU KIỆN VÀ ÐỐI TƯỢNG:
1/ Xét giải quyết thuyên chuyển :
Cán bộ, công chức hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố, thời gian công tác đơn
vị từ năm m trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay nguyện vọng xin thuyên
chuyển.
Cán bộ, công chức hộ khẩu thường trú các Quận nội thành, thời gian công tác các
Huyện ngoại thành từ năm năm trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nay nguyện vọng
xin thuyên chuyển về các Quận nội thành, được Thủ trưởng đơn vị xin chuyển đến nhu cầu
đồng ý tiếp nhận.
2/ Không xét giải quyết thuyên chuyển :
Cán bộ, công chức không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đang thi hành k luật hoặc
chờ xử lý kỷ luật. Chưa được xét tuyển dụng vào biên chế và bổ nhiệm vào ngạch công chức.
Cán bộ, công chức xin thuyên chuyển hợp lý hoá gia đình nhưng đã có cam kết phục vụ lâu
dài ở các Quận - Huyện ngoại thành.
II/ THỦ TỤC, HỒ SƠ XIN THUYÊN CHUYỂN :
1- Ðối với các Phòng Giáo dục và Ðào tạo Quận - Huyện :
1. Ðơn xin thuyên chuyển công tác, ý kiến đồng ý của Hiệu trưởng, Trưởng phòng
Giáo dục và Ðào tạo Quận - Huyện.
2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
3. Bảo sao hộ khẩu thường trú.
4. Bản sao văn bằng tốt nghiệp.
5. Bản sao Quyết định lương đang hưởng.
6. Bản sao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự bổ nhiệm vào ngạch công
chức.
7. Phiếu đánh giá công chức năm học 2002 - 2003.
Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Biên bản thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 9 10 451